BẢN GHI LÀ GÌ

  -  

Nội dung của Bài 13: Kiểu bản ghi bên dưới đây, các em sẽ cùng tìm hiểu về một số khái niệm kiểu bạn dạng ghi,cáchkhai báokiểu, biến,tham chiếuđến trường vàphép gángiá trị phiên bản ghi trong Pascal,... Mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể của bài bác học.

Bạn đang xem: Bản ghi là gì


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Khai báo cùng tham chiếu đến trường

1.2.Gán giá trị

2. Bài xích tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 13 Tin học 11

3.1. Trắc nghiệm

4. Hỏi đápBài 13 Tin học 11


Dữ liệu kiểu phiên bản ghi(record) dùng để mô tả các đối tượng người sử dụng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu tài liệu khác nhau.

Để mô tả kiểu bản ghi ta bắt buộc xác định:

Tên kiểu bản ghi;Tên những thuộc tính (trường);Kiểu tài liệu của từng trường;Cách khai báo biến;Cách tham chiếu cho trường.

Dưới đây giới thiệu cáchkhai báokiểu, biến,tham chiếuđến trường vàphép gángiá trị bạn dạng ghi vào Pascal.


a. Khai báo

Do dữ liệu kiểu bản ghi thường dùng để làm mô tả nhiều đối tượng người sử dụng nên ta thườngđịnh nghĩa một kiểu bạn dạng ghivà tiếp đến dùng nó đểkhai báo các biến liên quan.

Xem thêm: Adenine Là Gì - Công Dụng, Dược Lực Học Và Tương Tác Thuốc

Kiểu phiên bản ghi thường xuyên được khái niệm như sau:

type =record

:

……………………………….

: ;

end;

Sau khi bao gồm kiểu bản ghi, vươn lên là kiểu phiên bản ghi rất có thể được khai báo như sau:

var : ;

Ví dụ 1: Quan liền kề hình 1 sau đây và khai báo mang đến kiểu bản ghi học tập sinh

constMax =60; gia thiet mê mẩn so lop cao nhat la 60

type

HocSinh =record

HoTen: string<30>;

NgaySinh: string<10>;

GioiTinh: boolean;

Tin, Toan, Li, Hoa, Van, Su, Dia: Real;

end;

var

A, B: HocSinh;

Lop: array<1..Max> of HocSinh;

*

Hình 1. Phiên bản ghi học tập sinh

b. Tham chiếu mang lại trườngCú pháp:. Ví dụ 2:Nếu A là đổi mới kiểu bạn dạng ghi cùng X là tên gọi một trường của A, thì tham chiếu cho trường X, ta viết:A.XĐể tham chiếu đến điểm tin học của một học viên trong ví dụ trên ta viết:A.Tin

1.2. Gán giá chỉ trị


Có 2 cách để gán giá trị mang lại biến bạn dạng ghi:

Cách 1. Cần sử dụng lệnh gán trực tiếp:Nếu A cùng B là nhị biến phiên bản ghi cùng kiểu với thì ta có thể gán giá trị của B đến A bằng câu lệnh:A:= B;Cách 2. Gán giá trị mang lại từng trường:Có thể triển khai bằng lệnh gán hoặc nhập từ bàn phím.

Bài tập minh họa


Ví dụ

Một lớp có N (N (leq)60) học tập sinh. Cần quản lí học viên với các thuộc tính như họ với tên, ngày sinh, địa chỉ, điểm toán, điểm văn, xếp loại. Giả sử việc xếp nhiều loại được khẳng định như sau:

Nếu tổng điểm toán cùng văn lớn hơn hoặc bởi 18 thì xếp nhiều loại A.Nếu tổng điểm toán với văn lớn hơn hoặc bởi 14 và bé dại hơn 18 thì xếp các loại B.Nếu tổng điểm toán với văn to hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn 14 thì xếp các loại C.Nếu tổng điểm toán cùng văn nhỏ hơn 10 thì xếp nhiều loại D.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trace Tranh Nghĩa Là Gì, Những Thể Loại Rác Phẩm Mà Tôi Ghét

Chú ý rằng, trong số thuộc tính đề nghị quản lí, chỉ có 5 trực thuộc tính đầu là độc lập, còn ở trong tính xếp các loại được xác định phụ thuộc các điểm toán cùng văn. Để lưu lại trữ thông tin về học tập sinh, ta dùng kiểu bản ghi cùng với 6 trường tương ứng với 6 thuộc tính nên quản lí.

Gợi ý làm bài:

Dưới đấy là chương trình nhập vào tự bàn phím thông tin của từng học viên trong lớp, thực hiện xếp nhiều loại và đưa ra màn hình tác dụng xếp nhiều loại học sinh: