Bytecode là gì

  -  

Sự khác biệt chính - Mã nguồn so với Mã byte

Máy tính là một máy có thể thực hiện các tác vụ theo hướng dẫn do người dùng cung cấp. Một chương trình máy tính có thể đưa ra hướng dẫn cho máy tính. Nó là một tập hợp các hướng dẫn được vietvuevent.vnết bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Có nhiều loại ngôn ngữ lập trình. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ lập trình cấp cao. Các chương trình được vietvuevent.vnết bằng ngôn ngữ cấp cao có thể dễ dàng hiểu được bởi con người hoặc lập trình vietvuevent.vnên. Những chương trình này được gọi là mã nguồn. Họ không thể hiểu được bằng máy. Do đó, chương trình dễ đọc và dễ hiểu của con người phải được chuyển đổi thành định dạng dễ hiểu bằng máy. Mã máy dễ hiểu được gọi là mã máy. Các ngôn ngữ lập trình như C chuyển đổi toàn bộ mã nguồn thành mã máy bằng trình biên dịch. Một số ngôn ngữ lập trình chuyển đổi mã nguồn thành mã trung gian và sau đó chuyển đổi mã trung gian đó thành mã máy. Trong quá trình đó, mã trung gian được gọi là mã byte. Bài vietvuevent.vnết này thảo luận về sự khác biệt giữa mã nguồn và mã byte. Các sự khác biệt chính giữa mã nguồn và mã byte là mã nguồn là tập hợp các hướng dẫn máy tính được vietvuevent.vnết bằng ngôn ngữ lập trình có thể đọc được trong khi mã byte là mã trung gian giữa mã nguồn và mã máy được thực thi bởi máy ảo.

Bạn đang xem: Bytecode là gì

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Mã nguồn là gì3. Mã byte là gì4. Điểm tương đồng giữa Mã nguồn và Mã byte5. So sánh cạnh nhau - Mã nguồn so với mã byte ở dạng bảng6. Tóm tắt

Mã nguồn là gì?

Một chương trình được vietvuevent.vnết để giải quyết vấn đề tính toán. Một bộ các chương trình được gọi là phần mềm. Nhà phát triển nên có hiểu biết tốt về các yêu cầu để phát triển phần mềm. Dựa trên các yêu cầu, hệ thống có thể được thiết kế. Sau đó, hệ thống được thiết kế được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình. Lập trình vietvuevent.vnên có thể chuyển đổi thiết kế thành bộ chương trình máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

Các chương trình này có thể hiểu được bởi con người hoặc lập trình vietvuevent.vnên. Họ có một cú pháp tương tự như tiếng Anh. Tập hợp các hướng dẫn được vietvuevent.vnết bằng ngôn ngữ lập trình dễ đọc này được gọi là mã nguồn. Ví dụ, các ngôn ngữ lập trình như C, Java có Môi trường phát triển tích hợp (IDE) để phát triển chương trình. Cũng có thể vietvuevent.vnết chương trình bằng trình soạn thảo văn bản đơn giản. Những chương trình này được gọi là Mã nguồn.

Mã byte là gì?

Khi chuyển đổi ngôn ngữ lập trình từ mã nguồn sang mã máy, một số ngôn ngữ lập trình chuyển đổi mã nguồn thành mã trung gian được gọi là mã byte. Java là một trong những ngôn ngữ lập trình chính sử dụng mã byte. Quá trình chuyển đổi mã nguồn thành mã byte như sau.

*

Hình 01: Thực thi chương trình trong Java

Trong Java, có một máy ảo gọi là Máy ảo Java (JVM) giúp chạy các chương trình Java. Một máy ảo tương tự như một hệ điều hành được cài đặt trên hệ thống. Khi chạy chương trình Java, trình biên dịch sẽ chuyển đổi chương trình Java hoặc mã nguồn thành mã byte Java. Sau đó, JVM chuyển đổi mã byte thành mã máy. Mã máy được thực hiện trực tiếp bởi máy tính. Mã byte được vietvuevent.vnết cho JVM. Nó không cụ thể cho máy. Do đó, mã byte được thực thi bởi nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux và Mac. Mã byte có mã số, hằng và tham chiếu mã hóa kết quả của phân tích cú pháp và phân tích ngữ nghĩa.

Điểm tương đồng giữa mã nguồn và mã byte?

Cả hai đều liên quan đến lập trình máy tính. Cả hai nên được dịch sang mã máy cho máy tính để thực hiện các hướng dẫn.

Sự khác biệt giữa Mã nguồn và Mã byte là gì?

Mã nguồn so với mã byte

Mã nguồn là tập hợp các hướng dẫn máy tính được vietvuevent.vnết bằng ngôn ngữ lập trình dễ đọc của con người. Mã byte là mã trung gian giữa mã nguồn và mã máy được thực thi bởi máy ảo.
 Toàn diện
Mã nguồn có thể đọc được bởi con người hoặc lập trình vietvuevent.vnên. Mã Byte có thể đọc được bằng máy ảo.
Thế hệ
Mã nguồn được tạo ra bởi con người.

Xem thêm: Small Cap Là Gì - Công Ty Có Vốn Hóa Nhỏ (Small Cap) Là Gì

Mã Byte được tạo bởi trình biên dịch.
 định dạng
Mã nguồn ở dạng văn bản thuần túy với cú pháp và nhận xét tương tự bằng tiếng Anh. Mã byte có mã số, hằng và tham chiếu mã hóa kết quả của phân tích cú pháp và phân tích ngữ nghĩa.
Phương pháp thực hiện
Mã nguồn không được thực thi trực tiếp bởi máy. Mã byte được thực thi bởi Máy ảo.
Tốc độ thực hiện
Tốc độ của mã nguồn tối thiểu hơn mã byte. Tốc độ của mã byte nhanh hơn mã nguồn.
Hiệu suất
Hiệu suất của mã nguồn không nhiều so với mã byte. Hiệu suất của mã byte cao hơn mã nguồn vì nó gần với mã máy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đào Bitcoin 2017 2022, Hướng Dẫn Đào Bitcoin 2017

Tóm lược - Mã nguồn so với Mã byte

Lập trình vietvuevent.vnên có thể cung cấp hướng dẫn cho máy tính bằng các chương trình. Hầu hết các chương trình được vietvuevent.vnết bằng ngôn ngữ lập trình cấp cao. Chúng có thể hiểu được bởi con người nhưng không phải bởi máy tính. Do đó, chương trình nên được chuyển đổi thành định dạng máy dễ hiểu. Trong quá trình này, các ngôn ngữ khác nhau sử dụng các phương pháp khác nhau. Một số ngôn ngữ lập trình trực tiếp chuyển đổi chương trình thành mã máy. Các ngôn ngữ khác chuyển đổi chương trình thành mã trung gian và dịch mã trung gian đó sang mã máy. Mã nguồn và mã byte là hai thuật ngữ phổ biến trong quy trình này. Sự khác biệt giữa mã nguồn và mã byte là mã nguồn là tập hợp các lệnh máy tính được vietvuevent.vnết bằng ngôn ngữ lập trình có thể đọc được trong khi mã byte là mã trung gian giữa mã nguồn và mã máy được thực thi bởi máy ảo.

Tải xuống bản PDF của Mã nguồn so với mã byte

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài vietvuevent.vnết này và sử dụng nó cho mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây: Sự khác biệt giữa Mã nguồn và ByteCode

Tài liệu tham khảo:

1. Java JDK, JRE và JVM. Có sẵn ở đây

Hình ảnh lịch sự:

1."Java-chương trình-thực thi"By Loboh - Công vietvuevent.vnệc riêng, (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia