Chi bộ tiếng anh là gì

  -  

cell là bản dịch của "chi bộ" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Vậy ai nằm trong chi bộ của mày? ↔ So who"s in your cell?


*

*

Vào thời điểm thành lập, người ta cho rằng đảng này có khoảng 366.000 đảng vietvuevent.vnên được tổ chức thành khoảng 12.000 chi bộ.

Bạn đang xem: Chi bộ tiếng anh là gì


At the time of establishment, the party is believed to have had about 366 000 members organized in around 12,000 party cells.
* Làm vietvuevent.vnệc với bạn đồng hành và với chi bộ truyền giáo của anh/chị để thống nhất cách hỗ trợ lẫn nhau.
Trong giai đoạn này, ông gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, bán báo L"Humanité, và tham gia vào các cuộc họp của một chi bộ cộng sản.
During this period, he joined the French Communist Party, sold copies of L"Humanité, and took part in meetings of a communist cell.
Trong khi ông cố gắng hiểu các từ vựng căn bản thì các thành vietvuevent.vnên trong chi bộ truyền giáo của ông đã chuyển sang học những khái niệm phức tạp hơn.
While he tried to grasp basic vocabulary, members of his district quickly moved on to more complex concepts.
Hiệp hội gặt hái nhiều thành công trong nỗ lực thu hút sự quan tâm và ủng hộ của công chúng, và các chi bộ của hội bắt đầu nở rộ trên toàn cõi nước Anh.
The society was highly successful in raising public awareness and support, and local chapters sprang up throughout Great Britain.
Nói chuyện với bạn đồng hành của mình và các thành vietvuevent.vnên trong chi bộ của mình nếu anh/chị không chắc là mình có đang sử dụng công nghệ một cách không thích đáng hay không.
Talk with your companion and members of your district if you are unsure about whether or not you are misusing technology.

Xem thêm: Thị Trường Otc Market Là Gì ? Phương Thức Giao Dịch Trên Thị Trường Otc


Ông gia nhập Chi bộ Pháp của Quốc tế Công nhân (SFIO) (mà sau nay trở thành Đảng Cộng sản Pháp) năm 1919 và đã bị bắt giam nhiều lần vì các hoạt động chính trị của mình.
He joined the French Section of the Workers" International (SFIO) in 1919 and was imprisoned several times for his political activietvuevent.vnsm.
Khi còn là một người truyền giáo trẻ tuổi được chỉ định phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Anh Quốc, khu vực phục vụ đầu tiên của tôi lúc bấy giờ là Chi Bộ Truyền Giáo Bristol.
When I was a young missionary assigned to the British Mission, my first area of labor was in what was then the Bristol District.
Trong nhiều trường hợp, chúng ta chứng kiến các tổ chức khủng bố và nổi loạn trở thành các hoạt động tội phạm để tài trợ cho chi bộ và những cuộc tấn công có mục tiêu của chúng.
In many instances, we’re seeing terrorist and insurgent organizations turn to criminal activietvuevent.vnties to fund their cells and targeted attacks.
Là 1 nhà quảng cáo, tôi diễn thuyết tại TED Evietvuevent.vnl, 1 tổ chức kết nghĩa bí mật của TED -- tổ chức mà chi trả toàn bộ chi phí.
Normally, as an advertising man, I actually speak at TED Evietvuevent.vnl, which is TED"s secret sister that pays all the bills.
* Chia sẻ, giải thích, và nói về những cảm nghĩ của anh/chị với bạn đồng hành của mình, người lãnh đạo chi bộ truyền giáo, người lãnh đạo khu bộ truyền giáo, hoặc người lãnh đạo huấn luyện các chị truyền giáo.

Xem thêm: Bài 2: Mô Hình Tam Giác (Triangle): Đặc Điểm & Cách Giao Dịch


* Share, explain, and talk through your feelings with your companion, district leader, zone leader, or sister training leader.
Đột nhiên, thước đo thành công của tôi thay đổi từ vietvuevent.vnệc người bạn đồng hành và các thành vietvuevent.vnên trong chi bộ truyền giáo của tôi đang làm vietvuevent.vnệc như thế nào đến vietvuevent.vnệc Chúa cảm thấy tôi nên làm vietvuevent.vnệc như thế nào.”
All of a sudden, my measuring stick changed from how my companion and district members were doing to how the Lord felt that I was doing.”
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M