Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Là Gì

  -  
Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist


Bạn đang xem: Cơ sở dữ liệu phân tán là gì

*

*

*

*Xem thêm: So Sánh Bigcommerce Là Gì - So Sánh Bigcommerce Với Shopify

*

Boundaries Updated và Expanded Edition: When lớn Say Yes, How khổng lồ Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
The Full Spirit Workout: A 10-Step System lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Chip Core, và Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman


Xem thêm: By Virtue Of Là Gì - Meaning Of By Virtue Of Something In English

triết lý đại lý tài liệu phân tán

1. 1MỤC LỤC1.KHÁI NIỆM DataBase PHÂN TÁN: ................................................................................... 32.KIẾN TRÚC CỦA MỘT HỆ CSDL PHÂN TÁN:........................................................... 43.HỆ QUẢN TRỊ CSDL PHÂN TÁN (HQTCSDLPT) VÀ PHÂN LOẠI:........................... 63.1.CÁC LOẠI cơ sở dữ liệu PHÂN TÁN:.............................................................................. 64.KĨ THUẬT PHÂN ĐOẠN, SAO BẢN VÀ ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU:....................................... 8A. CÁC ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC TRONG THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN: ....................... 8B. CÁC PHƯƠNG PHÁP. PHÂN ĐOẠN: .................................................................... 9C.SAO LẶPhường. DỮ LIỆU: .............................................................................................. 13D.ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU:................................................................................................. 145. TÍNH TRONG SUỐT CỦA HQTCSDLPT: ................................................................ 14A.TRONG SUỐT PHÂN ĐOẠN (FRAGMENTATION TRANSPARENCY):.............. 14B.TÍNH TRONG SUỐT VỀ VỊ TRÍ (LOCATION TRANSPARENCY): ....................... 16C. TRONG SUỐT ÁNH XẠ ĐỊA PHƯƠNG (LOCAL MAPPING TRANSPARENCY):................................................................................................................................... 17D. TRONG SUỐT NHÂN BẢN (REPLICATION TRANSPARENCY):....................... 186. THIẾT KẾ CƠ STại DỮ LIỆU PHÂN TÁN:................................................................. 18A. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ CSDL:........................................................................ 18B. ĐỐI TƯỢNG THIẾT KẾ CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN:......................... 19C. CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN THIẾT KẾ CSDL:.................................................... 20D. THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN CƠ SỞ DỮ LIỆU: .................................................... 237. XỬ LÝ TRUY VẤN TRONG cơ sở dữ liệu PHÂN TÁN:....................................................... 308.CƠ STại DỮ LIỆU PHÂN TÁN TRONG ORACLE...................................................... 448.1.CÁC KHÁI NIỆM:................................................................................................ 448.2.TỔNG QUAN CSDLPT TRONG ORACLE: ........................................................ 458.2.1.HỆ THỐNG CSDLPT ĐỒNG NHẤT:............................................................. 458.2.2.HỆ THỐNG CSDLPT KHÔNG ĐỒNG NHẤT:............................................... 468.2.3.DATABASE LINKS(LIÊN KẾT CSDL):.......................................................... 498.2.4.CÁC TÊN CSDL TOÀN CỤC TRONG CÁC LIÊN KẾT CSDL: .................... 518.3.GIẢI QUYẾT MẪU THUẪN TRONG MÔI TRƯỜNG PHÂN TÁN:...................... 53