Commit Suicide Là Gì

  -  

The number of middle-aged people who commit suicide in the United States is increasing quickly.

Bạn đang xem: Commit suicide là gì

Số người ở độ tuổi trung niên tự tử tại Hoa Kỳ đang tăng lên nhanh chóng.

The novelist makes his heroine commit suicide at the end of the book.

Tác giả cuốn tiểu thuyết đã để cho nhân vật nữ chính tự tử ở cuối quyển sách.

The number of middle - aged people who commit suicide in the United States is increasing quickly.

Số người ở độ tuổi trung niên tự tử tại Hoa Kỳ đang tăng lên nhanh chóng.

Latest figures show that nearly 1 million people commit suicide each year.

Các con số gần đây nhất chỉ ra rằng có gần 1 triệu người tự tử mỗi năm.

I even tried to commit suicide but my partner helped me.

Mặc dù tôi đã cố đi tự sát nhưng người đồng nghiệp của tôi đã ngăn lại.

Xem thêm: Đường Kính Danh Định Là Gì ? Dn Là Đường Kính Trong Hay Ngoài

People are securing the means to commit suicide, such as getting a gun or stockpiling pills.

Những người đang chuẩn bị các cách thức tự tử, như là mua súng hoặc dự trữ thuốc.

Securing the means to commit suicide, such as getting a gun or stockpiling pills

Có các phương kế để thực hiện tự tử, như là mua súng hoặc dự trữ thuốc

Sufferers tend to be older than anorexics, take a longer time to recover and are more likely to commit suicide.

Người bệnh cuồng ăn thường lớn tuổi hơn người bệnh háu ăn, mất nhiều thời gian hơn để khỏi bệnh và thường hay có hành động tự vẫn hơn.

People who are in full possession of their faculties should have the moral right to commit suicide

Người hoàn toàn tỉnh táo nên có quyền luân lý để tự tử.

Able to bear the pressure no more, Kimura one evening resolved to commit suicide. He took a rope and hiked up a mountainside to do the deed, but under the moonlight made the discovery that would save him.

Không thể chịu thêm nổi áp lực nữa, buổi tối nọ Kimura quyết định tự tử. Ông cầm sợi dây thừng và đi lên sườn núi để hành động, nhưng dưới ánh trăng, ông phát hiện ra một thứ cứu mạng mình.

Lam also cited a national survey conducted by the Ministry of Health, General Statistics Office (GSO), WHO and UNICEF recently on 3,000 students in Hanoi and Hai Duong which showed 9 percent of students once had intention to commit suicide, and 6 percent tried to commit suicide because of the problems in study and life. Meanwhile, 19.5 percent of students aged 10-16 have mental health problems.

Ông Lâm cũng trích dẫn một cuộc khảo sát quốc gia được thực hiện bởi Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê (GSO), WHO và UNICEF gần đây trên 3.000 sinh viên tại Hà Nội và Hải Dương cho thấy 9% học sinh đã từng có ý định tự tử và 6% cố tự tử vì những vấn đề trong học tập và cuộc sống. Trong khi đó, 19,5% học sinh trong độ tuổi 10-16 có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Xem thêm: ' Bigo Live Mới Nhất - 'Bigo Mới Nhất' Search

A question was raised in the book: “Why did a man die of drowning even though he tried to commit suicide by jumping off a building?” And the suggested answer was: “Because the street was inundated.”

Một câu hỏi được nêu ra trong cuốn sách: "Tại sao một người đàn ông chết đuối mặc dù ông đã cố gắng tự tử bằng cách nhảy ra khỏi một tòa nhà" Và câu trả lời gợi ý là: "Bởi vì đường phố bị ngập"

Lori and Chris say the tragedy became real for them when they had to plan Kyle, Emma and Katie"s funeral and burial. As they worked through their grief, Lori and Chris made a pact with each other to not commit suicide -- to stay alive for each other. "We promised not to leave each other alone," Lori says.

Anh chị Lori Chris nói thảm kịch thật sự xảy đến với họ khi phải chuẩn bị tổ chức tang lễ và chôn cất cho Kyle, Emma và Katie. Khi vượt qua nỗi đau buồn của mình, anh chị Lori Chris hứa với nhau là sẽ không tự tử - hãy sống vì nhau. Chị Lori nói, "Chúng tôi hứa không để nhau một mình."