Compulsion là gì

  -  
Dưới đấy là hồ hết mẫu mã câu gồm chứa từ bỏ "compulsion", vào cỗ từ bỏ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta rất có thể tìm hiểu thêm hầu như mẫu câu này để tại vị câu vào trường hợp yêu cầu đặt câu cùng với trường đoản cú compulsion, hoặc tìm hiểu thêm ngữ chình họa thực hiện từ compulsion vào cỗ từ bỏ điển Từ điển Tiếng Anh

1. It"s a compulsion.

Bạn đang xem: Compulsion là gì

2. We acted under compulsion.

3. “Not grudgingly or under compulsion.”

4. I will pay nothing under compulsion.

5. They told the truth by compulsion.

6. For many people, dieting is a compulsion.

7. 22 No compulsion would have sầu been necessary.

8. You"re under no compulsion to lớn take part.

9. Compulsion will never result in convietvuevent.vnncing them.

10. The legal system is based on compulsion.

11. Slaves work by compulsion, not by choice.

12. 7 The desire khổng lồ laugh became a compulsion.

13. 10 You"re under no compulsion khổng lồ take part.

14. 3 Slaves work by compulsion, not by choice.

15. 16 Compulsion will never result in convietvuevent.vnncing them.

16. 13 Slaves work by compulsion, not by choice.

17. 9 Compulsion will never result in convietvuevent.vnncing them.

18. 2 A true shopaholic shops out of compulsion.

19. 15 Drinking is a compulsion with hyên ổn.

20. 8 I will pay nothing under compulsion.

21. The desire lớn laugh became a compulsion.

22. Caused or conditioned by compulsion or obsession.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Grinder Là Gì ? (Từ Điển Anh Bench Grinder Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

23. It was a compulsion I"d starved for, & even if I never went hungry again I would feel that compulsion for ever.

24. 3 The legal system is based on compulsion.

25. You are under no compulsion to pay immediately.

26. 14 He seemed drived by some mad compulsion.

27. 5 For many people, dieting is a compulsion.

28. Most of them oppose the Communist Party under compulsion.

29. 11 He felt an inner compulsion khổng lồ write.

30. 2 The legal system is based on compulsion.

31. 1 The desire khổng lồ laugh became a compulsion.

32. John will take his medicine only by compulsion.

33. 12 Owners are under no compulsion khổng lồ sell their land.

34. The contract was vietvuevent.vntiated because one person signed under compulsion.

35. 4 You are under no compulsion khổng lồ pay immediately.

36. And the presence of normal microglia stopped the compulsion.

37. The boy will take his medicine only by compulsion.

38. 21 Under that compulsion they parted with their money.

39. A promise made under compulsion is of no force.

40. They made the prisoners vị the work by compulsion.

41. The power or ability to lớn make personal choices without compulsion.

42. He felt a sudden compulsion to lớn drop the bucket và run.

Xem thêm: Bị Băng Huyết Là Gì ? Các Dấu Hiệu Băng Huyết Sau Sinh

43. đôi mươi It was Lubbock"s scheme,(www.Sentencedict.com) slimmed down và minus compulsion.