Consensual Là Gì

  -  
Bản dịch của consensual trong từ điển giờ đồng hồ Anh - giờ đồng hồ vietvuevent.vnệt: liên ứng. Phép tịnh tiến theo văn cảnh consensual tất cả ben tìm kiếm thấy ít nhất 201 lần.
The guilt that the Clinton administration expressed, that Bill Clinton expressed over Rwanda, created a space in our society for a consensus that Rwanda was bad và wrong & we wish we had done more, and that is something that the movement has taken advantage of.

Bạn đang xem: Consensual là gì


Cảm giác lỗi lầm mà chính phủ Clinton bày tỏ, mà lại Bill Clinton đã share về Rwanda, tạo đk cho một sự đồng thuận trong thôn hội rằng vụ vietvuevent.vnệc ở Rwanda thật sai trái, mong gì chúng ta đã làm nhiều hơn, với rằng đó là vấn đề mà phong trào đã biết tận dụng.
As he described in his article, in 2003, U.S. Senator Rick Santorum commented on a pending U.S. Supreme Court case involvietvuevent.vnng sodomy laws (primarily as a matter of constitutional rights lớn privacy và equal protection under the law): "If the Supreme Court says that you have the right to consensual sex within your home, then you have the right khổng lồ bigamy, you have the right to polygamy, you have the right to lớn incest, you have the right khổng lồ adultery."
Năm 2003, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Santorum đã comment trong một bài vietvuevent.vnết về ngôi trường hợp tandtc Tối cao Hoa Kỳ vẫn treo xử lý tương quan đến các luật về dục tình tình dục với súc vật (chủ yếu ớt là vụ vietvuevent.vnệc quyền Hiến pháp về bảo mật thông tin và bảo đảm Bình đẳng theo Luật) như sau: "Nếu tand Tối cao nói rằng các bạn có quyền được phép bao gồm quan hệ tình dục trong nhà đất của bạn, thì các bạn có quyền được đa thê, bạn có quyền được đa phu, các bạn có quyền loạn luân, bạn có quyền ngoại tình."
In some cases, double eliminations & non-eliminations have taken place by consensus of the judging panel.
Trong một số trường hợp, nhị lần thải trừ và không loại bỏ đã ra mắt theo sự đồng thuận của ban giám khảo.
Same-sex sexual activietvuevent.vnty is illegal (even if consensual and committed in private), and the Attorney-General has declared that prosecutions under Singapore"s Section 377A occasionally still occur.
Hoạt rượu cồn tình dục đồng giới là phi pháp (ngay cả khi gồm sự đồng thuận và cam kết riêng tư) với Tổng chưởng lý đang tuyên ba rằng các vụ truy tố theo Singapore Mục 377A thỉnh phảng phất vẫn xảy ra.
And you know the number of those that disagreed with the scientific consensus that we"re causing global warming và that it"s a serious problem?
Và các bạn biết bao gồm bao nhiêu tín đồ không đồng ý với sự nhất trí công nghệ rằng họ gây bắt buộc nóng lên thế giới và đó là vụ vietvuevent.vnệc nghiêm trọng?
If conflicting results exist or if there is not a consensus among researchers as to lớn how a taxon relates lớn other organisms, it may be listed as incertae sedis until the conflict is resolved.
Nếu các công dụng mâu thuẫn tồn tại hay nếu không tồn tại sự đồng thuận giữa các nhà nghiên cứu về vietvuevent.vnệc đơn vị phân loại đó có quan hệ ra sao với các sinh đồ vật khác thì nó cũng hoàn toàn có thể bị liệt kê như thể incertae sedis cho tới khi các mâu thuẫn được giải quyết.
Article 8 clearly provietvuevent.vndes a right to be free of unlawful searches, but the Court has given the protection for "private & family life" that this article provietvuevent.vndes a broad interpretation, taking for instance that prohibition of private consensual homosexual acts vietvuevent.vnolates this article.
Điều khoản này cụ thể đưa ra một quyền không bị khám xét bất hòa hợp pháp, nhưng toàn án nhân dân tối cao đã chỉ dẫn vietvuevent.vnệc bảo vệ "cuộc sống riêng tư và gia đình", mà điều khoản này chỉ dẫn vietvuevent.vnệc giải thích rộng rãi, ví dụ như vietvuevent.vnệc cấm các hành vietvuevent.vn đồng tính luyến ái riêng tư gồm ưng thuận là vietvuevent.vn phạm quy định này.
Và qua thời gian, quan điểm của tôi từ địa điểm gây bất đồng quan điểm đến nơi nhận được nhiều hoặc ít hơn sự đồng thuận ngày nay.
The website"s critical consensus reads, "Writer-director John Carney"s return to musical drama isn"t quite as potent as it was with Once, but thanks lớn charming work from its well-matched leads, Begin Again is difficult khổng lồ resist."
Lời nhận xét chung của trang này vietvuevent.vnết, "Sự trở lại dòng phim bao gồm kịch âm nhạc của đạo diễn-biên kịch John Carney không thể đạt đến tiềm năng của một lần như thế, nhưng nhờ vào hai diễn vietvuevent.vnên chính ăn uống ý, yêu thương cuồng tê mê rất cực nhọc để chống lại."
However, others have been assigned in the past, and there is no broad consensus on the species taxonomy of plateosaurid dinosaurs.
Tuy nhiên, những loài không giống đã chọn cái tên trong quá khứ, và không nhận được sự đồng thuận thoáng rộng về bài toán phân loại những loài khủng long thời tiền sử Plateosauridae.
There is no consensus among philosophers about many of the central problems concerned with the philosophy of science, including whether science can reveal the truth about unobservable things và whether scientific reasoning can be justified at all.

Xem thêm: Deconstruction Là Gì - Mỹ Học Kiến Trúc Dưới Góc Nhìn Deconstruction


Không bao gồm sự đồng thuận giữa những nhà triết học về nhiều vấn đề trung tâm trong triết học về khoa học, bao gồm vietvuevent.vnệc liệu khoa học hoàn toàn có thể khám phá chân lý về hầu như thứ ko quan ngay cạnh được (xem nhà nghĩa lúc này khoa học) liệu lý tính khoa học có thể được biện minh hay là không (xem sự vietvuevent.vnệc quy nạp).
The precise date of the foundation of the Orontid Dynasty is debated by scholars to this day but there is a consensus that it occurred after the destruction of Urartu by the Scythians and the Medes around 612 BC.
Ngày tháng đúng mực của đơn vị Orontes hiện tại vẫn vẫn đang còn là điều tranh cãi bởi những học giả mà lại đã tất cả một sự đồng thuận rằng nó thành lập sau sự hủy diệt Urartu do bạn Scythia và truyền thông gây ra khoảng chừng năm 612 TCN.
The term is sometimes used to include not only abductions, but also elopements, in which a couple runs away together & seeks the consent of their parents later; these may be referred khổng lồ as non-consensual and consensual abductions respectively.
Thuật ngữ này đôi lúc không chỉ bao hàm vụ bắt cóc, cơ mà còn cả các cuộc vứt trốn, trong đó hai bạn trẻ cùng nhau chạy trốn để ý muốn được sự gật đầu đồng ý của cha mẹ họ sau này; hoàn toàn có thể gọi đây là vụ bắt cóc không đồng thuận hoặc đồng thuận.
This decision has caused much controversy because there is no consensus about it in Brazilian society.
So in fact, experimental economists had run this kiểm tra around the world, & for much higher stakes, and the consensus vietvuevent.vnew was that the measure from the first person to lớn the second was a measure of trust, and the transfer from the second person back khổng lồ the first measured trustworthiness.
Thực ra, các nhà kinh tế học thực nghiệm đã nấu thử nghiệm này ở nhiều nơi trên vậy giới, với giá thành lớn hơn nhiều, với nhất trí ý kiến rằng số đo tự người thứ nhất đến tín đồ thứ nhì là số đo lòng tin, với số tiền tín đồ thứ hai giữ hộ lại cho tất cả những người thứ nhất đó là thước đo mức độ xứng đáng tin cậy.
Some observers have speculated that the paintings had meanings relating to hunting magic, religious practices, or ancestor worship, but there is no consensus on these interpretations.
Một số bên quan gần cạnh suy đoán rằng, các bức vẽ có liên quan đến yêu thuật săn bắn, thực hành thực tế tôn giáo, bái cúng tiên tổ nhưng lại không có sự đồng thuận về những phân tích và lý giải này.
He formed his own party, the Rashtriya Samajwadi Congress, which merged with the Congress in 1989 after reaching a consensus with Rajiv Gandhi.
Ông đã thành lập và hoạt động đảng thiết yếu trị của ông, Đại hội Rashtriya Samajwadi, nhưng tiếp đến sáp nhập nó với Đảng Quốc đại những năm 1989 sau thời điểm đạt đến một thỏa hiệp chủ yếu trị với Thủ tướng mạo Rajiv Gandhi.
Denialism in this context has been defined by Chris and Mark Hoofnagle as the use of rhetorical devietvuevent.vnces "to give the appearance of legitimate debate where there is none, an approach that has the ultimate goal of rejecting a proposition on which a scientific consensus exists."
Chủ nghĩa không đồng ý trong văn cảnh này đã làm được Chris và Mark Hoofnagle tư tưởng là vietvuevent.vnệc sử dụng những thiết bị hùng biện "để tạo ra cuộc tranh luận đường đường chính chính trong khi thực tế chúng không tồn tại, một giải pháp tiếp cận tất cả mục tiêu sau cùng là từ chối lời tuyên bố rằng tất cả tồn tại một sự đồng thuận khoa học."
This merger has been disputed by groups in Manipur as havietvuevent.vnng been completed without consensus and under duress.

Xem thêm: Phí Bốc Xếp Tiếng Anh Là Gì ? Bốc Dỡ Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì


Sự hợp nhất này tạo nhiều tranh biện tại Manipur, vị được cho là xẩy ra khi chưa tồn tại sự tốt nhất trí và bên dưới sự ép buộc.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M