Cost of sales là gì

  -  

Làm thế nào để học tiếng anh giao tiếp chăm ngành kế toán hiệu quả khi quý khách hàng còn phải dành thời gian cho công việc. Câu trả lời chình là hãy tự áp dụng tiếng Anh vào công việc hằng ngày. Ví dụ bài học dưới đây Aroma gửi tới các người mua các công thức quen thuộc thuộc trong kế toán bằng tiếng Anh. Các quý khách hãy dựa vào các công thức này thử học từ vựng coi nhé:


*

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA CÔNG THỨC KẾ TOÁN

Gross profit = Sales – cost of goods soldLợi nhuận gộp = Doanh thu – Ngân sách chi tiêu hàng bán

Profit before tax (PBIT) = Gross profit + Income from financial activities – Expense from financial activities – Selling expense – Administrative sầu Expense + Others income – Others expenseLợi nhuận trước thuế (PBIT) = lợi tức đầu tư gộp + Tổng thu nhập trường đoản cú chuyển động tài chủ yếu – giá thành hoạt động tài bao gồm – Ngân sách bán hàng – túi tiền hành bao gồm + Những bạn không giống gồm thu nhập cá nhân – chi phí khác

Profit after tax = PBIT – Income tax expense (Income tax expense = Income tax rate x PBIT) Lợi nhuận sau thuế = PBIT – Chi tiêu thuế thu nhập

Trong đó: giá thành thuế thu nhập = Thuế suất thuế thu nhập cá nhân x PBIT

COST OF GOODS SOLD/ COST OF SALES = Opening Inventory + Purchase – Closing CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN / CHI PHÍ BÁN HÀNG = hàng tồn kho đầu kì + Mua – mặt hàng tồn kho cuối kì (vận dụng đối với doanh ngBàn bạc mại là công ty yếu)

COST OF GOODS SOLD = Opening Finished goods + Cost of manufactured – Closing Finished goods

CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN = thành phẩm tồn kho đầu kì + giá cả – thành phẩm tồn kho cuối kì (vận dụng đối với doanh ngtrao đổi mại là chủ yếu)

COST OF MANUFACTURED = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress(Sum of production cost = Direct material cost + Direct labour cost + Overhead costDirect material cost = Opening Raw material + Purchase – Closing Raw material)CHI PHÍ SẢN XUẤT (GIÁ THÀNH) = Hàng đã đem đến đầu kì + Tổng chi phí tiếp tế – Hàng đang mang đến cuối kì

Trong đó: Tổng ngân sách chế tạo = chi phí vật liệu trực tiếp + giá thành nhân công thẳng + chi phí chung

Chi tiêu vật liệu thẳng = Nguyên liệu đầu kì + Mua – Nguyên vật liệu cuối kì

Credit sales = Closing Trade Receivable – Opening Trade Receivable + Allowed Discount + Cash received from customer + Contra between trade receivable và trade payable Doanh thu phân phối chịu = số dư phải thu vào cuối kỳ – số dư nên thu đầu kỳ + các khoản chiết khấu đến quý khách + người sử dụng tkhô cứng tân oán nợ phải thu) + bù trừ thân nợ nên thu với nợ bắt buộc trả)

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payablethiết lập = số dư nợ phải trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ cần trả thời điểm đầu kỳ + những khoản ưu đãi cảm nhận + Các khoản chi phí nợ trả cho công ty hỗ trợ + bù trừ giữa nợ buộc phải thu cùng nợ cần trả.

Annual depreciation ( according to straight line method) = Cost of assets – residual value/ The amount of years of use lifeKhấu hao thường niên (theo phương thức đường thẳng) = Nguim giá tài sản – quý giá tkhô nóng lý thu hồi / Số lượng năm sử dụng

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation Giá trị còn sót lại = giá cả – hao mòn luỹ kế khấu hao lũy kế’

Cách học từ vựng qua công thức này chắc chắn là dễ thuộc hơn đúng không nào? Vốn từ vựng vựng phong phú là chìa khóa thành công Khi học tieng anh giao tiep chuyen ntị ke toan đấy!