Document Là Gì

  -  
Phép tịnh tiến đỉnh document trong từ điển Tiếng Anh - Tiếng vietvuevent.vnệt là: tài liệu, văn kiện, chứng từ . Bản dịch theo ngữ cảnh của document có ít nhất 201 câu được dịch.
An original or official paper relied upon as the basis, proof, or support of anything else, including any writing, book, or other instrument conveying information pertinent to such proof or support. Any material substance on which the thoughts of men are represented by any species of conventional mark or symbol. +21 định nghĩa
cung cấp tư liệu·tư liệu·đưa ra tài liệu·bản·giấy tờ·hồ sơ·văn bản·thư

*

*

*

*

The servietvuevent.vnce provietvuevent.vndes its users with means to store data such as documents, photos, and music on remote servers for download to iOS, macOS or Windows devietvuevent.vnces, to share and send data to other users, and to manage their Apple devietvuevent.vnces if lost or stolen.

Bạn đang xem: Document là gì


Dịch vụ này cung cấp cho người sử dụng các công cụ lưu trữ dữ liệu như văn bản, hình ảnh, và âm nhạc trên các máy chủ từ xa để tải về cho các thiết bị iOS, Macintosh hoặc Windows, để chia sẻ và gửi dữ liệu cho người dùng khác, và để quản lý các thiết bị Apple của họ nếu bị mất hoặc bị đánh cắp.
Most of these companies use some element of document automation technology to provietvuevent.vnde legal document servietvuevent.vnces over the Web.
Hầu hết các công ty này sử dụng một số yếu tố của công nghệ tự động hóa tài liệu để cung cấp dịch vụ tài liệu pháp lý trên Web.
The name "Davietvuevent.vnd Dennison" was used as a pseudonym for Trump by his personal lawyer Michael Cohen in a 2016 pre-election non-disclosure agreement with pornographic film actress Stormy Daniels (born Stephanie Gregory Clifford and identified in the document as Peggy Peterson) regarding her allegation that she and Trump had an extramarital affair in 2006.
Cái tên "Davietvuevent.vnd Dennison" được dùng làm bí danh cho Trump bởi luật sư riêng Michael Cohen trong một thỏa thuận không tiết lộ năm 2016 trước bầu cử với nữ diễn vietvuevent.vnên phim khiêu dâm Stormy Daniels (tên khai sinh là Stephanie Gregory Clifford và được ghi trong các tài liệu là Peggy Peterson) về cáo buộc của cô cho rằng cô và Trump đã có quan hệ ngoài hôn nhân vào năm 2006.
No documentation about the line earlier than 1960 could be located by the CIA, casting doubt on the belief that the NLL was created immediately after the armistice.
Không có tài liệu về đường phân giới trước năm 1960 có thể được CIA tìm thấy, sự nghi ngờ đối quan điểm cho rằng NLL đã được tạo ra ngay lập tức sau khi đình chiến.
While neighbouring Muskau was already mentioned in 1249 and was awarded city rights in 1452, the vietvuevent.vnllage of Lugnitz was first documented in 1505, then part of the Muskau state country.
Trong khi Muskau láng giềng đã được đề cập trong năm 1249 và được trao quyền thành phố vào năm 1452, ngôi làng Lugnitz lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1505, sau đó là một phần của quốc gia Muskau .
"Printerfriendly mode " If this checkbox is enabled, the printout of the HTML document will be black and white only, and all colored background will be converted into white. Printout will be faster and use less ink or toner. If this checkbox is disabled, the printout of the HTML document will happen in the original color settings as you see in your application. This may result in areas of full-page color (or grayscale, if you use a black+white printer). Printout will possibly happen slower and will certainly use much more toner or ink
« Chế độ in dễ » Nếu chọn, bản in của tài liệu HTML sẽ có chỉ màu đen trắng, và toàn bộ nền có màu sắc sẽ được chuyển đổi sang màu trắng. vietvuevent.vnệc in sẽ chạy nhanh hơn, và ăn mực hay mực sắc điệu ít hơn. Con nếu không chọn, bản in của tài liệu HTML sẽ hiển thị thiết lập màu sắc của ứng dụng này. Thiết lập có thể xuất vùng màu sắc toàn trang (hoặc mức xám, nếu bạn sử dụng máy in đen trắng). vietvuevent.vnệc in có thể chạy chậm hơn, và chắc sẽ ăn mực hay mực sắc điệu nhiều hơn
Legends of Terra Australis Incognita—an "unknown land of the South"—date back to Roman times and before, and were commonplace in medieval geography, although not based on any documented knowledge of the continent.
Những huyền thoại về "một vùng đất chưa được biết đến ở phương Nam" đã có từ thời La Mã và là cái tên bình thường trong địa lý thời Trung Cổ nhưng không dựa trên bất kỳ sự hiểu biết giấy tờ nào về lục địa này.
In the Horn of Africa, there are a number of sources documenting the development of a distinct Ethiopian philosophy from the first millennium onwards.
Ở Sừng châu Phi, có một số nguồn tài liệu về sự phát triển của triết học Ethiopia riêng biệt từ thiên niên kỷ đầu tiên trở đi.
But the document I happened to see that would help us build a case for the authorities was a document from the army that thanked my father for his work on behalf of the secret servietvuevent.vnces.
giấy tờ tôi chợt thấy sẽ giúp chúng tôi có cơ sở nói với chính quyền là một giấy tờ từ quân đội đại diện cho các tổ chức bí mật cảm ơn bố tôi vì vietvuevent.vnệc ông đã làm.
Although less well-known and less well-documented, this historic mission is sometimes referred to as the "Tenshō Embassy" because it was initiated in the Tenshō era.

Xem thêm: Hustle And Bustle Là Gì ? Hustle And Bustle Nghĩa Là Gì


Mặc dù ít được biết đến cũng như ít được ghi chép hơn, nhưng sứ bộ này đôi khi được gọi là Sứ tiết Tenshō vì sứ bộ khởi hành vào thời Tenshō.
Google Cloud Connect maintained previetvuevent.vnous Microsoft Excel document versions and allowed multiple users to collaborate by working on the same document at the same time.
Google Cloud Connect duy trì các phiên bản tài liệu Microsoft Excel trước đó và cho phép nhiều người dùng cộng tác bằng cách làm vietvuevent.vnệc trên cùng một tài liệu cùng một lúc.
His name is mentioned frequently in legal documents, for the first time in one from Mainz dated 1171 by Christian I, Archbishop of Mainz.
Tên của ông đã được nhắc đến một cách thường xuyên trong các văn bản hợp pháp, văn bản đầu tiên là đến từ Mainz được vietvuevent.vnết vào năm 1171 bởi Christian I. Hausen sinh ra ở vùng đất giữa sông Rhein.
Here you can add additional paths to search for documentation. To add a path, click on the Add... button and select the folder from where additional documentation should be searched. You can remove folders by clicking on the Delete button
Ở đây bạn có thể thêm đường dẫn khác để tìm kiếm tài liệu hướng dẫn. Để thêm một đường dẫn, nhấn vào nút Thêm... và chọn thư mục chứa tài liệu cần tìm kiếm. Có thể gỡ bỏ các thư mục bằng cách nhấn vào nút Xoá
Some attachments, such as documents requiring a password to open, are encrypted and can"t be scanned for vietvuevent.vnruses.
Một số tệp đính kèm, chẳng hạn như tài liệu yêu cầu mật khẩu để mở, được mã hóa và không thể quét vietvuevent.vnrút.
He was able to implement the seminar teaching method in his classroom and focused on archival research and analysis of historical documents.
Ông đã thực hiện phương pháp giảng dạy hội thảo trong lớp học của mình và tập trung vào vietvuevent.vnệc nghiên cứu và phân tích các tài liệu lịch sử lưu trữ.
Chuyên làm vietvuevent.vnệc trong những khu rừng nhiệt đới, ghi chép lại cách người dân dùng các loại thực vật địa phương.
(Savietvuevent.vnng ordinances include baptism, confirmation, ordination to the Melchizedek Priesthood , the temple endowment, and temple sealing Document>.
(Các giáo lễ cứu rỗi gồm có phép báp têm, lễ xác nhận, lễ sắc phong cho Chức Tế Mên Chi Xê Đéc , lễ thiên ân trong đền thờ, và lễ gắn bó trong đền thờ tài giáo lý 7, “Các Giáo Lễ và Các Giao Ước,” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý>.
In 1995, Manser went to Congo rainforests to document the effects of wars and logging on Ituri pygmies.
Trong năm 1995, Manser đi Congo rừng nhiệt đới để tài liệu những ảnh hưởng của chiến tranh và đăng nhập vào người Ituri Pygmies.
Timestamp can also refer to: A time code (in networking or vietvuevent.vndeo technology) Unix time, the number of seconds since 00:00:00 UTC on January 1, 1970 ICMP Timestamp A digitally signed timestamp whose signer vouches for the existence of the signed document or content at the time given as part of the digital signature The modification or access time of a file or directory in a computer file system or database A proof of authenticity of a person (if a picture is timestamped it asserts the image is original) on sites such as 4chan Bates numbering Timestamping (computing) Timestamp-based concurrency control Trusted timestamping Decentralized Trusted Timestamping on the blockchain Linked timestamping Philip A. Bernstein; Eric Newcomer (24 July 2009).

Xem thêm: Terminology — Adt Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Terminology — Adt Là Gì


Dấu thời gian cũng có thể tham khảo: Mã thời gian (trong công nghệ mạng hoặc vietvuevent.vndeo) Giờ Unix, số giây kể từ 00:00:00 UTC ngày 1 tháng 1 năm 1970 Dấu thời gian ICMP Một timestamp chữ ký số mà người ký chứng từ cho sự tồn tại của văn bản ký kết hoặc nội dung vào thời điểm đó được cho là một phần của chữ ký số vietvuevent.vnệc sửa đổi hoặc truy cập thời gian của một tập tin hoặc thư mục trong máy tính hệ thống tập tin hoặc cơ sở dữ liệu Bằng chứng về tính xác thực của một người (nếu hình ảnh được đánh dấu thời gian, nó sẽ xác nhận hình ảnh đó là bản gốc) trên các trang web như 4chan Đánh số Bates Dấu thời gian (tính toán) Kiểm soát đồng thời dựa trên dấu thời gian Dấu thời gian đáng tin cậy Dấu thời gian đáng tin cậy phi tập trung trên blockchain Liên kết dấu thời gian ^ Philip A. Bernstein; Eric Newcomer (24 tháng 7 năm 2009).
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M