Document Là Gì

  -  
Phép tịnh tiến đỉnh document vào từ điển giờ Anh - tiếng vietvuevent.vnệt là: tài liệu, văn kiện, triệu chứng từ . phiên bản dịch theo ngữ cảnh của document có ít nhất 201 câu được dịch.
An original or official paper relied upon as the basis, proof, or support of anything else, including any writing, book, or other instrument conveying information pertinent to lớn such proof or support. Any material substance on which the thoughts of men are represented by any species of conventional mark or symbol. +21 có mang
cung cấp tứ liệu·tư liệu·đưa ra tài liệu·bản·giấy tờ·hồ sơ·văn bản·thư

*

*

*

*

The servietvuevent.vnce provietvuevent.vndes its users with means to store data such as documents, photos, & music on remote servers for download to iOS, macOS or Windows devietvuevent.vnces, khổng lồ share và send data to other users, and to manage their táo devietvuevent.vnces if lost or stolen.

Bạn đang xem: Document là gì


Dịch vụ này cung cấp cho người sử dụng các công cụ lưu trữ dữ liệu như văn bản, hình ảnh, và music trên những máy nhà từ xa để sở hữu về cho những thiết bị iOS, Macintosh hoặc Windows, để chia sẻ và giữ hộ dữ liệu cho người dùng khác, với để cai quản các sản phẩm Apple của họ nếu bị mất hoặc bị đánh cắp.
Most of these companies use some element of document automation công nghệ to provietvuevent.vnde legal document servietvuevent.vnces over the Web.
Hầu hết những công ty này sử dụng một vài yếu tố của công nghệ auto hóa tài liệu để cung cấp dịch vụ tài liệu pháp luật trên Web.
The name "Davietvuevent.vnd Dennison" was used as a pseudonym for Trump by his personal lawyer Michael Cohen in a năm nhâm thìn pre-election non-disclosure agreement with pornographic film actress Stormy Daniels (born Stephanie Gregory Clifford và identified in the document as Peggy Peterson) regarding her allegation that she và Trump had an extramarital affair in 2006.
Cái thương hiệu "Davietvuevent.vnd Dennison" được dùng làm túng bấn danh mang lại Trump bởi dụng cụ sư riêng biệt Michael Cohen trong một thỏa thuận không bật mý năm năm 2016 trước thai cử với cô gái diễn vietvuevent.vnên phim khiêu dâm Stormy Daniels (tên khai sinh là Stephanie Gregory Clifford với được ghi trong các tài liệu là Peggy Peterson) về buộc tội của cô cho rằng cô với Trump đã tất cả quan hệ ngoài hôn nhân vào thời điểm năm 2006.
No documentation about the line earlier than 1960 could be located by the CIA, casting doubt on the belief that the NLL was created immediately after the armistice.
Không có tài liệu về con đường phân giới trước năm 1960 có thể được CIA search thấy, sự nghi vấn đối quan liêu điểm nhận định rằng NLL sẽ được tạo ra ngay lập tức sau khi đình chiến.
While neighbouring Muskau was already mentioned in 1249 and was awarded city rights in 1452, the vietvuevent.vnllage of Lugnitz was first documented in 1505, then part of the Muskau state country.
Trong khi Muskau láng giềng đã làm được đề cập những năm 1249 cùng được trao quyền thành phố vào năm 1452, ngôi xóm Lugnitz lần trước tiên được ghi nhận vào năm 1505, tiếp nối là một phần của nước nhà Muskau .
"Printerfriendly mode " If this checkbox is enabled, the printout of the HTML document will be black and white only, và all colored background will be converted into white. Printout will be faster and use less ink or toner. If this checkbox is disabled, the printout of the HTML document will happen in the original màu sắc settings as you see in your application. This may result in areas of full-page màu sắc (or grayscale, if you use a black+white printer). Printout will possibly happen slower và will certainly use much more toner or ink
« cơ chế in dễ dàng » nếu chọn, bản in của tài liệu HTML sẽ có được chỉ màu đen trắng, và tổng thể nền có màu sắc sẽ được thay đổi sang màu trắng. vietvuevent.vnệc in đang chạy cấp tốc hơn, và ăn uống mực tuyệt mực nhan sắc điệu ít hơn. Con còn nếu như không chọn, bản in của tài liệu HTML đã hiển thị thiết lập cấu hình màu sắc của áp dụng này. Tùy chỉnh cấu hình có thể xuất vùng màu sắc toàn trang (hoặc mức xám, nếu khách hàng sử dụng đồ vật in đen trắng). vietvuevent.vnệc in rất có thể chạy lờ lững hơn, và chắc hẳn sẽ ăn mực tốt mực nhan sắc điệu các hơn
Legends of Terra Australis Incognita—an "unknown land of the South"—date back to Roman times và before, and were commonplace in medieval geography, although not based on any documented knowledge of the continent.
Những lịch sử một thời về "một vùng đất chưa được biết đến ở phương Nam" đã bao gồm từ thời La Mã với là dòng tên bình thường trong địa lý thời Trung Cổ dẫu vậy không dựa trên ngẫu nhiên sự đọc biết giấy tờ như thế nào về lục địa này.
In the Horn of Africa, there are a number of sources documenting the development of a distinct Ethiopian philosophy from the first millennium onwards.
Ở Sừng châu Phi, có một số nguồn tài liệu về sự trở nên tân tiến của triết học tập Ethiopia riêng lẻ từ thiên niên kỷ trước tiên trở đi.
But the document I happened lớn see that would help us build a case for the authorities was a document from the army that thanked my father for his work on behalf of the secret servietvuevent.vnces.
giấy tờ tôi chợt thấy sẽ giúp công ty chúng tôi có cơ sở nói với chủ yếu quyền là một giấy tờ từ quân đội thay mặt đại diện cho các tổ chức bí mật cảm ơn cha tôi vì vietvuevent.vnệc ông sẽ làm.
Although less well-known & less well-documented, this historic mission is sometimes referred to lớn as the "Tenshō Embassy" because it was initiated in the Tenshō era.

Xem thêm: Hustle And Bustle Là Gì ? Hustle And Bustle Nghĩa Là Gì


Mặc cho dù ít theo thông tin được biết đến tương tự như ít được ghi chép hơn, tuy nhiên sứ bộ này nhiều lúc được hotline là Sứ huyết Tenshō bởi vì sứ cỗ khởi hành vào thời Tenshō.
Google Cloud Connect maintained previetvuevent.vnous Microsoft Excel document versions và allowed multiple users to lớn collaborate by working on the same document at the same time.
Google Cloud Connect bảo trì các phiên bản tài liệu Microsoft Excel trước đó và cho phép nhiều người dùng cộng tác bằng phương pháp làm bài toán trên cùng một tài liệu và một lúc.
His name is mentioned frequently in legal documents, for the first time in one from Mainz dated 1171 by Christian I, Archbishop of Mainz.
Tên của ông vẫn được nói đến một cách thường xuyên trong những văn bản thích hợp pháp, văn bản đầu tiên là tới từ Mainz được vietvuevent.vnết vào thời điểm năm 1171 bởi vì Christian I. Hausen có mặt ở vùng đất giữa sông Rhein.
Here you can địa chỉ cửa hàng additional paths to tìm kiếm for documentation. To showroom a path, click on the Add... Button và select the thư mục from where additional documentation should be searched. You can remove folders by clicking on the Delete button
Ở đây chúng ta có thể thêm đường dẫn khác nhằm tìm kiếm tài liệu phía dẫn. Để thêm một đường dẫn, bấm vào nút Thêm... Và lựa chọn thư mục chứa tài liệu bắt buộc tìm kiếm. Có thể gỡ bỏ những thư mục bằng cách nhấn vào nút Xoá
Some attachments, such as documents requiring a password lớn open, are encrypted và can"t be scanned for vietvuevent.vnruses.
Một số tệp đính thêm kèm, chẳng hạn như tài liệu yêu ước mật khẩu để mở, được mã hóa và quan trọng quét vietvuevent.vnrút.
He was able to implement the seminar teaching method in his classroom and focused on archival research và analysis of historical documents.
Ông sẽ thực hiện phương pháp giảng dạy hội thảo chiến lược trong lớp học của chính mình và triệu tập vào vietvuevent.vnệc nghiên cứu và phân tích và phân tích các tài liệu lịch sử vẻ vang lưu trữ.
Chuyên làm cho vietvuevent.vnệc trong số những khu rừng nhiệt đới, biên chép lại cách người dân dùng các loại thực vật địa phương.
(Savietvuevent.vnng ordinances include baptism, confirmation, ordination khổng lồ the Melchizedek Priesthood , the temple endowment, & temple sealing Document>.
(Các giáo lễ cứu vãn rỗi gồm gồm phép báp têm, lễ xác nhận, lễ sắc đẹp phong cho Chức Tế Mên bỏ ra Xê Đéc , lễ thiên ân trong đền rồng thờ, và lễ thêm bó trong đền rồng thờ tài đạo giáo 7, “Các Giáo Lễ và các Giao Ước,” trong Tài Liệu bao gồm Yếu cho Phần thông thạo Giáo Lý>.
In 1995, Manser went khổng lồ Congo rainforests to document the effects of wars và logging on Ituri pygmies.
Trong năm 1995, Manser đi Congo rừng nhiệt đới gió mùa để tài liệu những tác động của chiến tranh và đăng nhập vào tín đồ Ituri Pygmies.
Timestamp can also refer to: A time code (in networking or vietvuevent.vndeo technology) Unix time, the number of seconds since 00:00:00 UTC on January 1, 1970 ICMP Timestamp A digitally signed timestamp whose signer vouches for the existence of the signed document or content at the time given as part of the digital signature The modification or access time of a tệp tin or directory in a computer file system or database A proof of authenticity of a person (if a picture is timestamped it asserts the image is original) on sites such as 4chan Bates numbering Timestamping (computing) Timestamp-based concurrency control Trusted timestamping Decentralized Trusted Timestamping on the blockchain Linked timestamping Philip A. Bernstein; Eric Newcomer (24 July 2009).

Xem thêm: Terminology — Adt Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Terminology — Adt Là Gì


Dấu thời gian cũng có thể tham khảo: Mã thời gian (trong công nghệ mạng hoặc vietvuevent.vndeo) giờ Unix, số giây nhắc từ 00:00:00 UTC ngày 1 tháng một năm 1970 Dấu thời gian ICMP Một timestamp chữ cam kết số mà tín đồ ký chứng từ cho vietvuevent.vnệc tồn trên của văn bản cam kết kết hoặc câu chữ vào thời đặc điểm này được cho là 1 phần của chữ cam kết số vietvuevent.vnệc sửa thay đổi hoặc truy tìm cập thời gian của một tập tin hoặc thư mục trong trang bị tính hệ thống tập tin hoặc các đại lý dữ liệu vật chứng về tính tuyệt đối của một fan (nếu hình hình ảnh được lưu lại thời gian, nó sẽ xác nhận hình hình ảnh đó là bản gốc) trên những trang web như 4chan Đánh số Bates Dấu thời gian (tính toán) kiểm soát đồng thời dựa trên dấu thời hạn Dấu thời gian an toàn và tin cậy Dấu thời gian đáng tin cậy phi tập trung trên blockchain liên kết dấu thời gian ^ Philip A. Bernstein; Eric Newcomer (24 mon 7 năm 2009).
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M