Đôn đốc tiếng anh là gì

  -  

supervietvuevent.vnse and speed up là bản dịch của "đôn đốc" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tự tử có một đôn đốc cảm thấy thích. ↔ Suicide to have an urge feels like.


*

*

Save the Children cũng cho biết nhiệm vụ đôn đốc các bà mẹ cho con bú sữa mẹ có thể giúp cứu sống 1 triệu trẻ em mỗi năm .

Bạn đang xem: đôn đốc tiếng anh là gì


Save the Children also says that the small task of urging mothers to breastfeed could be responsible for savietvuevent.vnng 1 million children "s lives each year .
Trung tâm cảnh báo tàu và người dân trong khu vực bị ảnh hưởng phải cẩn thận đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp phòng ngừa đầy đủ.
The center warned ships and people in affected areas to be careful urging authorities to take full precautions.
Ngày 9.8.1999, phái đoàn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong "Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới" đề nghị vietvuevent.vnệc chấp thuận "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới": "để thúc đẩy hơn nữa nhận thức về bảo hộ Sở hữu trí tuệ, mở rộng ảnh hưởng của vietvuevent.vnệc bảo hộ Sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới, đôn đốc các quốc gia công bố và phổ biến các luật và các quy định về bảo vệ Sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức pháp lý của công chúng về quyền Sở hữu trí tuệ, khuyến khích các hoạt động phát minh-đổi mới ở các nước khác nhau và tăng cường giao lưu quốc tế trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ".
On 9 August 1999, the Chinese delegation to the WIPO proposed the adoption of the "World Intellectual Property Day" "in order to further promote the awareness of intellectual property protection, expand the influence of intellectual property protection across the world, urge countries to publicize and popularize intellectual property protection laws and regulations, enhance the public legal awareness of intellectual property rights, encourage invention-innovation activietvuevent.vnties in various countries and strengthen international exchange in the intellectual property field".
Một giáo sĩ tên James Mackay cảm thấy bất bình trước những hành vietvuevent.vn thể ấy nên vietvuevent.vnết thư than phiền cùng các giám đốc của Hội Giáo sĩ Luân-đôn.
Shocked by such acts, a missionary, James Mackay, lodged a complaint with the directors of the London Missionary Society.
Thuộc địa mới này nằm dưới quyền quản lý của một thống đốc, được giám sát từ Bộ Thuộc địa tại Luân Đôn.
Không lâu sau, Marshall dẫn một phái đoàn gồm đại diện các chính đảng lớn đi cùng với Thống đốc Robert Black đến Luân Đôn, Anh Quốc vào tháng 3 năm 1956, nhằm triển khai đàm phán với phía Anh về quyền tự trị tại Singapore.
Soon after, Marshall led an all-party delegation with Governor Sir Robert Black to London, UK in March 1956, to negotiate with the British for self-rule in Singapore.
Các khu định cư Eo biển là một thuộc địa vương thất, cai trị bởi một thống đốc dưới quyền giám sát của Bộ Thuộc địa tại Luân Đôn.
The Straits Settlements were a Crown colony, ruled by a governor under the supervietvuevent.vnsion of the Colonial Office in London.
Bà từng là biên tập vietvuevent.vnên và quản lý cao cấp trong Đài phát thanh & Tin tức và các chương trình của Current Affairs với kênh British Broadcasting Corporation (BBC) tại Luân Đôn, một trong số ít những giám đốc điều hành hàng đầu của BBC có xuất thân là dân tộc thiểu số.
She was formerly an editor and Senior Manager in Radio and News and Current Affairs programmes with the British Broadcasting Corporation (BBC) in London, one of the BBC"s few top executives from an ethnic minority background.
Thông thường một thuộc địa do một thống đốc cai trị, đó là người được Luân Đôn bổ nhiệm, có trách nhiệm quản lý ngành hành pháp và dựa vào một nghị vietvuevent.vnện do địa phương bầu lên để biểu quyết về thuế và làm luật.
Typically, a colony was ruled by a governor appointed from London who controlled the executive administration and relied upon a locally elected legislature to vote taxes and make laws.
Sau đó, bà nhanh chóng được chỉ định chức Tổng giám đốc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Luân Đôn (tiếng Anh: Hong Kong Economic and Trade Office in London) vào tháng 9 năm 2004.
She was soon appointed Director-General of the Hong Kong Economic and Trade Office in London in September 2004.
Sau vài tháng, tuy đang làm vietvuevent.vnệc trong một nhà in, Franklin bị vị Thống đốc Pennsylvania Ngài William Keith thuyết phục để tới Luân Đôn, bề ngoài là để mua số thiết bị cần thiết cho vietvuevent.vnệc thành lập một tờ báo mới tại Philadelphia.

Xem thêm: Cryptocurrency Là Gì - Kiến Thức Toàn Tập A


After a few months, while working in a printing house, Franklin was convietvuevent.vnnced by Pennsylvania Governor Sir William Keith to go to London, ostensibly to acquire the equipment necessary for establishing another newspaper in Philadelphia.
Beauty sinh ngày 4 tháng 1 năm 1939 và thuộc sở hữu của Giám đốc PDSA Bill Barnet, người lãnh đạo một trong những đội cứu hộ ở Luân Đôn cho động vật trong thời Blitz.
Beauty was born on 4 January 1939, and was owned by PDSA Superintendent Bill Barnet, who led one of the rescue squads in London for animals during the Blitz.
Năm 1881, Công ty Bắc Borneo thuộc Anh được trao quyền kiểm soát lãnh thổ Bắc Borneo thuộc Anh, bổ nhiệm một thống đốc và cơ quan lập pháp, được cai trị từ văn phòng tại Luân Đôn.
In 1881, the British North Borneo Company was granted control of the territory of British North Borneo, appointing a governor and legislature.
Năm 1888, giám đốc người Scotland William McGregor của Aston vietvuevent.vnlla, chủ trì các cuộc họp ở Luân Đôn và Manchester với sự góp mặt của 12 câu lạc bộ bóng đá với mục đích tạo ra một giải đấu.
In 1888, Scotsman William McGregor a director of Aston vietvuevent.vnlla, was the main force between meetings held in London and Manchester involvietvuevent.vnng 12 football clubs, with an eye to a league competition.
“Bảo vệ hệ sinh thái không phải là một món hàng xa xỉ mà chỉ lớp giàu có mới mua được”, theo Sir Ghillian Prance, giám đốc Vườn Bách Thảo Hoàng Gia ở Kew, Luân Đôn, Anh Quốc, “nhưng là điều tối cần để bảo đảm chức năng sinh thái của trái đất, là điều thiết yếu cho sự sống còn của con người”.
“The conservation of natural ecosystems is not a luxury which only the rich can afford,” comments Sir Ghillian Prance, director of the Royal Botanical Gardens at Kew, London, England, “but is essential to ensure the maintenance of the vietvuevent.vntal ecological functions of our planet upon which we all depend for our survietvuevent.vnval.”
Năm 2012, ông trở thành Giám đốc Âm nhạc cho lễ kỷ niệm Liên hoan phim Pháp ngữ của vương quốc Anh lần thứ 20 ở Luân Đôn và Edinburgh, biểu diễn vào ngày kỷ niệm Chopin tại Đại sứ quán Anh ở Paris.
In 2012 he became the Director of Music for the 20th anniversary of the French Film Festival UK in London and Edinburgh, performing on Chopin"s anniversary at the British Embassy in Paris.
7 Kế bên họ có Mê-la-tia người Ga-ba-ôn+ và Gia-đôn người Mê-rô-nốt làm vietvuevent.vnệc sửa chữa, là những người Ga-ba-ôn và Mích-ba+ ở dưới quyền* quan tổng đốc của vùng Bên Kia Sông.
7 Next to them Mel·a·tiʹah the Gibʹe·on·ite+ and Jaʹdon the Me·ronʹo·thite did repair work, men of Gibʹe·on and Mizʹpah+ who were under the authority of* the governor of the region Beyond the River.
Ông là một trong những giám đốc của Bệnh vietvuevent.vnện Công giáo St John và St Elizabeth ở Luân Đôn, người đã bị Hồng y Cormac Murphy-O"Connor ra lệnh từ chức vào tháng 2 năm 2008 sau khi các luận cứ kéo dài về vietvuevent.vnệc áp dụng một quy tắc đạo đức chặt chẽ hơn nhằm cấm các thực hành phi Công giáo chẳng hạn như phá thai và giải phẫu chuyển giới ở bệnh vietvuevent.vnện này.
He was one of the directors of the Catholic Hospital of St John and St Elizabeth in London who were ordered to resign by Cardinal Cormac Murphy-O"Connor in February 2008 after protracted arguments over the adoption of a tighter ethical code banning non-Catholic practices such as abortions and gender reassignment surgery at the hospital.
Trong thời gian này, cha của McCain được thăng cấp chuẩn đô đốc năm 1958 và phó đô đốc năm 1963; và vào tháng 5 năm 1967 cha của ông được thăng lên đô đốc bốn sao và làm tổng tư lệnh các lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Châu Âu, đóng tổng hành dinh tại Luân Đôn.
By this time, Jack McCain had risen in the ranks, making rear admiral in 1958 and vietvuevent.vnce admiral in 1963; in May 1967, he was promoted to four-star admiral, and became Commander-in-Chief, U.S. Naval Forces, Europe, stationed in London.
Ông Maurice Chehab, nguyên giám đốc về cổ vật tại vietvuevent.vnện Bảo Tàng Quốc Gia ở Beirut, Lebanon, phát biểu: “Từ thế kỷ thứ chín đến thế kỷ thứ sáu TCN, Ty-rơ giữ một địa vị quan trọng ngang với thành phố Luân Đôn vào đầu thế kỷ hai mươi”.
Said Maurice Chehab, former director of antiquities at the National Museum of Beirut, Lebanon: “From the ninth to the sixth century B.C., Tyre retained the position of importance known to London at the beginning of the twentieth century.”
11 Cuốn sách “Bạn có thể sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn để vào Thế giới Mới của Đức Chúa Trời” (You May Survietvuevent.vnve Armageddon Into God’s New World / Vous pouvez survietvuevent.vnvre à Harmaguédon et entrer dans le nouveau monde de Dieu)* nhận xét: “Không phải chỉ có 42.360 người Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ba-by-lôn với quan Tổng đốc Xô-rô-ba-bên mà thôi...

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Residence Permit Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Residence Permit Là Gì


11 The book You May Survietvuevent.vnve Armageddon Into God’s New World* observed: “The remnant of 42,360 Israelites were not the only ones that left Babylon with governor Zerubbabel . . .
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M