FAIR WEATHER FRIEND LÀ GÌ

  -  

Kính kính chào quí vị thính mang. Xin mời khách hàng quan sát và theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 21 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì Hằng Tâm và Brandon prúc trách nát.

Bạn đang xem: Fair weather friend là gì

The two idioms we’re learning today are FAIR-WEATHER FRIEND & BORN WITH A SILVER SPOON IN ONE’S MOUTH.

Trong bài học kinh nghiệm từ bây giờ, hai thành ngữ ta học tập là FAIR-WEATHER FRIEND cùng BORN WITH A SILVER SPOON IN ONE’S MOUTH.


*

*

Mai Lan & Mike are walking along the hall of a shopping mall. Shop windows glow with bright lights và multicolor merchandize. Escalators carry shoppers up and down several floors of shops.

Mai Lan và Mike vẫn đi dạo dọc theo sản phẩm lang vào một thương thơm xá. Các shop rực sáng sủa với ánh đèn chói lọi cùng sản phẩm & hàng hóa các mầu dung nhan. Thang cuốn chở tmùi hương khách hàng lên xuống các tầng.

MIKE: Look, Mai Lan. Do you see the man in the blue wind-breaker on the other side?

Nhìn tề Mai Lan. Cô có thấy bạn khoác áo gió greed color lơ mặt kiako ?

MAI LAN: I don’t see hyên ổn yet. There are so many people here. Which direction did he go?

Tôi chưa thấy anh ta. Nhiều tín đồ vượt. Anh ta đi hướng làm sao vậy ?

MIKE: There. There. He’s stepping on the up escalator. See hyên now?

Kìa, tề. Anh ta đang bước đi thang cuốn tăng trưởng. Thấy rồi chđọng ?

MAI LAN: Yeah. I see hyên now. Is he a friend of yours?

Rồi. Tôi thấy hình họa rồi. Ảnh là chúng ta của anh hả ?

MIKE: That’s Glen Filmore. He’s not really my friend but a good acquaintance. Whenever we meet, we always chat pleasantly. Glen is the only son of the owner of the Phoenix Bank.

Đó là Glen Filmore. Anh ta không hẳn là các bạn của tớ, nhưng là một trong tín đồ quen thuộc xứng đáng quí. lúc làm sao gập nhau, tôi với anh thủ thỉ cực kỳ vui. Glen là fan đàn ông độc nhất của chủ bank Phượng Hoàng.

MAI LAN: Well. He must be really rich. Being from such a family, I’m sure he gets whatever he wants without having lớn work.

Ồ. Chắc là anh ta giầu lắm. Tại trong mái ấm gia đình kia, tôi chắc chắn rằng anh ta hy vọng gì được nấy mà lại chưa phải đi làm việc.

MIKE: True. But he’s working. He’s also going to school.

Đúng. Nhưng hình họa sẽ đi làm kia. Ảnh cũng đến lớp nữa.

MAI LAN: Really? What does he do? Where does he go to lớn school?

Thực hả ? Hình ảnh làm gì ? Ảnh tới trường chỗ nào ?

MIKE: He’s an administrative assistant in a consulting firm. He’s doing graduate work at a local university.

Anh ta là phú ta hành chính vào một công ty hỗ trợ tư vấn. Anh đang dần học tập lịch trình cao học tại một trường ĐH ở vùng này.

MAI LAN: Well, I understvà that’s not a high-paying job. Why does he bởi vì that?

Ồ, tôi hiểu là câu hỏi đó ko trả lương cao. Tại sao hình họa lại làm ?

MIKE: He doesn’t really need the money. He needs the experience, from the bottom up. Eventually, he may one day become the president of his father’s business.

Hình ảnh thực chất không nên chi phí. Hình ảnh đề xuất kinh nghiệm tự cung cấp dưới tăng trưởng. Mai sau, có thể anh ta đang trở buộc phải người có quyền lực cao của khách hàng tía anh.

MAI LAN: He has good looks, good brain, good pocketbook. What a life!

Anh ta có tướng mạo tá đẹp nhất, trí tuệ xuất sắc, túi tiền to lớn ! Sao mà cuộc đời đẹp nhất nạm !

MIKE: So true. He’s quite busy during the week, but on weekends, he goes to parties with his friends or hosts parties at his parents’ home page. I was invited once, there were so many people.

Đúng lắm. Hình ảnh tương đối bận trong tuần, nhưng lại vào vào buổi tối cuối tuần, anh ta đi dự tiệcvới chúng ta hoặc msinh hoạt tiệc trong nhà cha mẹ ảnh. Tôi được mời một đợt, đông tín đồ lắm.

MAI LAN: Of course he has a lot of friends. When you are rich, it’s easy khổng lồ have friends. You provide them with good food, good fun. Who wouldn’t lượt thích khổng lồ come?

Dĩ nhiên anh ta có nhiều các bạn. Lúc anh giầu thì rất đơn giản gồm bạn. Anh cung cấp thức ăn ngon, trò nghịch vui. Ai mà chẳng say mê cho tới ?

MIKE: Yes, you’re right. Do you know a term referring to a person who is friendly khổng lồ you only when you are successful?

Phải. Cô đúng. Cô bao gồm biết một từ biểu đạt một người chỉ gần gũi với ta khi nào ta thành công không ?

MAI LAN: No, I don’t. What is it?

Không. Tôi đắn đo. Từ chính là gì vậy ?

MIKE: That person is called a fair-weather friover. Fair F-A-I-R, weatherW-E-A-T-H-E-R. He comes to you when the weather is good, when you’re rich. Then when you fail, you can’t find them.

Xem thêm: Perfect Participle Là Gì, Perfect Gerund And Perfect Participle

Người đó Điện thoại tư vấn là fair-weather friend. Fair F-A-I-R, weather W-E-A-T-H-E-R. “Quý Khách lúc thời tiết giỏi, chúng ta xu thời.” Quý Khách này chỉ tới khi ta giầu, lúc ta thua cuộc , thì không thấy chúng ta đâu.

MAI LAN: Glen must have sầu many fair-weather friends.

Chắc Glen có rất nhiều “fair-weather friends.”

MIKE: I know he has many friends. They tiệc nhỏ together, they play tennis & golf together, they travel together sometimes, too. Many aước ao them are very decent, but maybe some are fair-weather friends. Who knows? Glen is so rich & so generous.

Tôi biết ảnh có rất nhiều các bạn. Họ đi tiệc với nhau, tennis, golf với nhiều lúc đi du lịch với mọi người trong nhà. phần lớn bạn của Glen xuất sắc, tuy nhiên rất có thể gồm người là các bạn fair-weather. Ai hiểu rằng ? Glen đã giầu và lại rộng thoải mái lắm.

MAI LAN: My parents had some true fair-weather friends. When they were earning good salaries, they had many so-called “friends” who came khổng lồ our house regularly. My parents and they went to the restaurants and played cards together very often. Then my father lost his job. We lived on my mother’s income for a few years. We became poor, most of my parents’ friends were gone. Fair-weather friends!

Ba má tôi thực thụ tất cả fair-weather friends. lúc ông mồi nhử kiếm những lương ông bả có tương đối nhiều bạn tạm thời Gọi là chúng ta, cho tới nhà phần đa đặn. Ba má tôi cùng bọn họ đi ăn uống cơm trắng tiệm, đùa bài với nhau luôn luôn luôn luôn. Rồi tía tôi mất vấn đề. Chúng tôi sinh sống bởi lương của má tôi thôi vào vài năm. Chúng tôi nghèo đi, phần nhiều các bạn của ba má tôi đi mất. “quý khách Lúc ttránh tốt”, fair weather friends kia !

MIKE: Well. That’s not surprising. We’ve heard stories like that before. As for Glen, he has the means lớn entertain his friends; naturally many came to hyên ổn. Let’s just hope he won’t fail, so his fair-weather friends won’t turn their baông xã & his true friends will always stvà by hyên.

Ồ. Đó cũng chẳng xứng đáng quá bất ngờ. Chúng ta vẫn nghe cthị xã như vậy rồi. Về phần Glen, anh ta gồm phương tiện để thết đãi các bạn, đương nhiên không ít người tới với anh. Hy vọng anh ta không thất bại, nhằm cho người bạn “tốt trời” fair-weather friends của anh ấy không xoay sườn lưng đi và bạn thực thì luôn luôn luôn đứng bên anh.

MAI LAN: Glen is such a lucky guy. He’s born into lớn a rich family. Life is easy for hyên ổn.

Glen thực là như ý. Anh ta xuất hiện trong một gia đình giầu tất cả. Cuộc đời thực thuận lợi.

MIKE: Yeah. Glen’s parents come from wealthy families. They themselves are smart, they have amassed a good fortune. Glen was born with a silver spoon in his mouth.

Ừ. Bố chị em Glen gần như ra đời vào gia đình giầu tất cả. Rồi thiết yếu chúng ta cũng tốt và đã làm nên sản nghiệp lớn. Glen ra đời cùng với “a silver spoon in his mouth”, một cái thìa bạc sống trong mồm, “đẻ quấn điều.”

MAI LAN: He was born with a silver spoon in his mouth?

Anh ta ra đời với mẫu thìa bạc ngơi nghỉ vào mồm ?

MIKE: He was born B-O-R-N with a silver S-I-L-V-E-R spoon S-P-O-O-N in his mouth M-O-U-T-H. That means he was born inkhổng lồ wealth và comfort.

Anh ta được born B-O-R-N with a silver S-I-L-V-E-R spoon S-P-O-O-N in his mouth M-O-U-T-H. Tức là anh ta xuất hiện trong sự giầu có cùng tiên tiến, trong nhung lụa, đẻ quấn điều.

MAI LAN: From his childhood until now, he can have sầu whatever he wishes for. He was born with a silver spoon in his mouth. Lucky guy!

Từ nhỏ nhắn tới tiếng anh ta muốn gì được nấy. Anh ta đẻ quấn điều. Một bạn suôn sẻ !

MIKE: What he’s luckiest about is that he’s basically not conceited. He’s very kind & considerate. He’s lucky khổng lồ have such personality. So I can assume he does have sầu many true friends.

Điều anh suôn sẻ tốt nhất là cnạp năng lượng bạn dạng anh ta ko kiêu sa. Ảnh xuất sắc và tế nhị. Hình ảnh suôn sẻ gồm bản tánh như thế. Tôi rất có thể đoan kiên cố anh ta có rất nhiều chúng ta giỏi thực thụ.

MAI LAN: I’m glad for him.

Tôi mừng mang lại hình ảnh.

MIKE: Me too, Mai Lan.

Tôi cũng vậy, Mai Lan.

Xem thêm:

Hôm nay chúng ta vừa học tập hai thành ngữ : FAIR-WEATHER FRIEND tức là BẠN XU THỜI với BORN WITH A SILVER SPOON IN ONE’S MOUTH tức thị ĐẺ BỌC ĐIỀU. Hằng Tâm với Brandon xin hứa gặp lại quí vị vào bài học kinh nghiệm tới.