Flip là gì

  -  
*danh từ
 Flíp (bia trộn rượu pha con đường hâm nóng)
 mẫu búng
 mẫu vụt nhẹ; cú tiến công nhẹ mà đau
 (thông tục) chuyến cất cánh ngắn
*nước ngoài cồn từ
 búng
 lớn flip a coin
 búng đồng tiền
 khổng lồ flip somebody"s ear
 búng tai ai
 tấn công nhẹ
 quất nhẹ (roi), phẩy (quạt); đơ giật (mồi câu)
*nội đụng từ
 nhảy nhảy ngón tay
 quất, vụt
 to flip at something with a whip
 vụt roi vào cái gì
 to lớn flip up
 (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng xu tiền (xem) sấp ngửa để chọn bên trong cuộc thi đấu...

Bạn đang xem: Flip là gì

*tính từ
 kthi thoảng nhã, chòng ghẹo nhã, bỡn cợt
saying && slang
 be surprised, freak out
 Mom nearly flipped when I told her we got married.

flip Australian Slang from Babilon 1. giddy, irresponsible, silly person;2. amaze: "The results will flip you";3. become angered or enraged;4. euphemism for the exclamation "Fuck!"
flipv.1) (slang) (D; intr.) ("khổng lồ thất bại one"s mind") to lớn flip over (he flipped over her) 2) (d; intr.) lớn flip through ("to lớn go through quickly") (to lớn flip through an article)
flip▸ verb1
the wave flipped the dinghy over | the plane flipped on lớn its back: OVERTURN, turn over, tip over, roll (over), upturn, capsize; upkết thúc, invert, knochồng over; keel over, topple over, turn turtle; archaic overset.2he flipped the key through the air: THROW, flick, toss, fling, sling, pitch, cast, spin, lob; informal chuchồng, bung; dated shy.3I flipped the transmitter switch: FLICK, cliông xã, snap.Phrases■ flip through THUMB (THROUGH), leaf through, fliông xã through, skyên through, scan, look through, browse through, dip into lớn, glance at/through, peruse, run one"s eye over.
■ lật
flip horizontal: lật ngang
flip chip
■ chip lệch
flip up window
■ cửa nhảy lên được
page flip
■ sự cuộn nkhô cứng các trang
spin flip
■ đảo spin

* danh từ - Flíp (bia trộn rượu pha mặt đường hâm nóng)* danh từ - mẫu búng - mẫu vụt nhẹ; cú đánh vơi mà lại đau - (thông tục) chuyến cất cánh ngắn* nước ngoài cồn từ - búng lớn flip a coin ~ búng đồng tiền lớn flip somebody"s ear ~ búng tai ai - tiến công dịu - quất vơi (roi), phẩy (quạt); đơ đơ (mồi câu)* nội đụng từ - bật bật ngón tay - quất, vụt to lớn flip at something with a whip ~ vụt roi vào cái gì . to flip up - (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng xu tiền (xem sấp ngửa để chọn bên phía trong cuộc thi đấu...)
flipflip1
■ verb (flips, flipping, flipped) 1》 turn over with a sudden quiông xã movement. 2》 move or toss with a quick action. 3》 (flip through) look quickly through. 4》 informal suddenly thua kém control or become very angry. ■ noun a flipping action or movement. ■ adjective flippant. ■ exclamation informal used khổng lồ express mild annoyance. Phrasesflip one"s lid (or N. Amer. one"s wig) informal suddenly thảm bại control or become very angry. OriginC16: prob. a contr. of fillip. ————————flip2■ noun another term for eggnog. OriginC17: perh. from flip1 in the sense "whip up".
I
noun1. an acrobatic feat in which the feet roll over the head (either forward or backward) và return ( Freq. 1) • Syn: somersault , somermix , summersault , summerphối , somersaulting• Derivationally related forms: somersault (for: somersaulting ), somersault (for: somersault ) Hypernyms: tumble Hyponyms: flip-flop2. hot or cold alcoholic mixed drink containing a beaten egg Hypernyms: mixed drink3. a sudden, quiông chồng movement- with a flip of the wrist- the fish flipped over • Hypernyms: throw4. the act of flipping a coin • Syn: toss• Derivationally related forms: toss (for: toss ) Hypernyms: throw5. a dive sầu in which the diver somersaults before entering the water Hypernyms: dive sầu , diving6.

Xem thêm: Food And Drug Administration Là Gì, Thế Nào Là Tiêu Chuẩn Fda

(sports) the act of throwing the ball to lớn another thành viên of your team- the pass was fumbled • Syn: pass , toss• Derivationally related forms: toss (for: toss )• Topics: sport , athletics • Hypernyms: throw Hyponyms: centering , snapII verb1. lightly throw lớn see which side comes up ( Freq. 3)- I don"t know what lớn do--I may as well flip a coin! • Syn: toss• Derivationally related forms: toss (for: toss ), tosser (for: toss ) Hypernyms: turn• Verb Frames:- Something ----s- Something is ----ing PP- Sometoàn thân ----s something- They flip the coin2. cause lớn go on or to lớn be engaged or phối in operation ( Freq. 1)- switch on the light- throw the lever • Syn: throw , switch• Derivationally related forms: switch (for: switch ) Hypernyms: engage , mesh , loông xã , operate Hyponyms: switch on , turn on , switch off , cut , turn off , turn out• Verb Frames:- Somebody ----s something3. look through a book or other written material- He thumbed through the report- She leafed through the volume • Syn: flick , thumb , riffle , leaf , riff• Derivationally related forms: leaf (for: leaf ) Hypernyms: peruse• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s PP4. toss with a sharp movement so as to cause to lớn turn over in the air • Syn: twitch • Hypernyms: move• Verb Frames:- Something ----s- Somebody toàn thân ----s- Somebody ----s something5. cause to move sầu with a flick- he flicked his Bic • Syn: fliông xã • Hypernyms: throw• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something6. throw or toss with a light motion- flip me the beachball- toss me newspaper • Syn: toss , sky , pitch• Derivationally related forms: pitch (for: pitch ), toss (for: toss ), tosser (for: toss ) Hypernyms: fling Hyponyms: submarine , lag , throw baông xã , toss back• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s something- Sometoàn thân ----s something PP- The children flip the ball7. move with a flichồng or light motion• Derivationally related forms: flipper • Hypernyms: propel , impel• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something- Sometoàn thân ----s something PP8. turn upside down, or throw so as to lớn reverse- flip over the pork chop- turn over the pancakes • Syn: flip over , turn over• Derivationally related forms: turnover (for: turn over ) Hypernyms: turn• Verb Frames:- Something ----s- Somebody toàn thân ----s- Somebody toàn thân ----s something- Something ----s something9. react in an excited, delighted, or surprised way- he flipped when he heard that he was accepted inkhổng lồ Princeton University • Syn: flip out • Hypernyms: react , respond• Verb Frames:- Somebody ----s10.

Xem thêm: Tác Dụng Phụ Khi Tiêm Chất Làm Đầy ( Filler Là Gì ? Tiêm Filler Có Hại Không?

go mad, go crazy- He flipped when he heard that he was being laid off • Syn: flip out • Hypernyms: change• Verb Frames:- Somebody ----s11. reverse (a direction, attitude, or course of action) • Syn: interchange , taông xã , switch , alternate , flip-flop• Derivationally related forms: flip-flop (for: flip-flop ), switch (for: switch ), tack (for: tack ) Hypernyms: change by reversal , turn , reverse• Verb Frames:- Something ----s- Sometoàn thân ----s somethingIII adjective sầu marked by casual disrespect- a flip answer to serious question- the student was kept in for impudent behavior • Syn: impudent , insolent , snotty-nosed• Similar to: disrespectful• Derivationally related forms: insolence (for: insolent )