FLYING COLOURS LÀ GÌ

  -  

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thông dụng, bài số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính chào quí vị thính mang. Xin mời khách hàng theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.Quý Khách sẽ xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS and CRY OVER SPILLED MILK.

Bạn đang xem: Flying colours là gì

Trong bài học kinh nghiệm từ bây giờ, hai thành ngữ ta học là WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the end of the school year. All students work hard, they study day and night lớn pass exams either khổng lồ be promoted lớn a higher level or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã cho đến khi hết niên học. Học sinh, sinc viên học tập cần mẫn, họ học tập hôm sớm để thi đậu, lên lớp cao hơn nữa, hoặc tốt nghiệp trường học tập của họ. Họ biết là bọn họ cần có căn uống phiên bản nhằm sửa biên soạn mang đến bước đến trong cuộc sống.

MIKE: Mai Lan, my frikết thúc Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, các bạn của tôi, anh Bill, đang xuống lòng tin lắm. Thực là bất thường. Thường lúc anh ta chưa phải là tín đồ những điều đó.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy and energetic. Do you know what happened lớn him?Anh là tín đồ luôn luôn hăng hái, khoái lạc, đầy tích điện. Anh gồm biết tất cả việc gì xẩy ra mang đến anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math chạy thử, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài bác tân oán, không hẳn thi thường mà là thi cá nguyệt, một phần điểm lớn Lúc tính điểm vừa đủ cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi thiết yếu tưởng tượng Bill thi rớt một bài xích thi quan trọng. Anh ta luôn luôn luôn tốt vào lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the kiểm tra because he didn’t read the questions carefully and his answers were not khổng lồ the point.

Bill tuyệt vời. Anh làm cho hỏng bài xích thi vị không đọc kỹ thắc mắc nên những câu vấn đáp của anh không ổn đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have sầu another chance?Thực là không mong muốn. Anh có thời cơ nào không giống không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì ko. Nhưng luôn luôn luôn còn lúc khác về sau.

MAI LAN: So what can you do lớn cheer hlặng up? What’s past is past. It doesn’t help khổng lồ be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm sao sẽ giúp anh ta lên tinc thần? Cái gì vẫn qua là đang qua. Buồn cũng không ích gì. Anh chấp nhận không?

Tôi đồng ý là ko bổ ích gì. Nhưng Bill đề xuất một thời hạn nhằm rứa win được sự thuyệt vọng của anh ấy. Anh thất vọng với chủ yếu anh. Tôi sẽ bảo anh "stop crying over spilled milk".

Xem thêm: F(X), Tin Thị Trường Thế Giới, Thị Trường Forex Và Tin Tức Giao Dịch

MAI LAN: What bởi you mean?Anh gồm ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means to be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk Có nghĩa là bi thiết lòng vày một Việc sẽ xẩy ra nhưng không chuyển đổi được nữa. Việc vẫn rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it back, right?lúc sữa đổ xuống rồi, không rước lại được, bắt buộc không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can bởi vì is to lớn study seriously và be prepared for the next.Thế đó. Anh ta không thể thay đổi việc này. Việc anh có tác dụng được là học tập nghiêm túc cùng chuẩn bị sẵn sàng mang đến kỳ thi cho tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened lớn me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk & tried lớn make a dress.Mike. cthị xã này làm cho tôi nghĩ về mang đến một cthị trấn xảy ra mang lại bao gồm tôi các năm trước trên đây. Một hôm tôi cài một khúc lụa khôn xiết đắt với nạm may một cái áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly & ruined the entire piece, right?Tôi đân oán được mẩu truyện sót lại rồi. Cô giảm sai cùng hư hết miếng lụa, đề xuất không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not khổng lồ cry over spilled milk và start saving lớn try again. She was right.Đúng quá, Mike. Tôi bi hùng lắm. Má tôi bảo tôi chớ gồm cry over spilled milk. Chuyện sẽ rồi, ban đầu để dành chi phí cùng làm cho lại.

MIKE: Just like you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get bachồng on trachồng.Cũng nhỏng cô, Bill đang ra khỏi cơn xuống tinh thần và quay trở về như xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give sầu up. He won’t repeat the same mistake.Tôi đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không còn đầu mặt hàng, không làm cho lỗi như thế nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a thử nghiệm. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc hẳn rằng lần thi sau Bill vẫn cẩn thận. Anh sẽ thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng kia. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta vẫn thi đỗ “with flying colors” tức là đỗ tiện lợi, xuất dung nhan.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk and is prepared khổng lồ pass the next kiểm tra with flying colors.Tôi đân oán dĩ nhiên anh ta sẽ như vậy. Hy vọng hiện giờ anh đang quên chuyện sẽ rồi với chuẩn bị sẵn sàng thi đậu kỳ cho tới thuận lợi, xuất sắc.

Xem thêm: Glyceride Là Gì - Nguy Hiểm Khi Chỉ Số Triglyceride Tăng

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng tất cả nói giỡn!

Hôm nay họ vừa học tập nhì thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức thị THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC với CRY OVER PILLED MILK tức thị THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hứa hẹn gặp lại quí vị vào bài học cho tới.