GET BY NGHĨA LÀ GÌ

  -  
Nghĩa rộng:

Chỉ tạm đầy đủ về tiền (câu 1); hoặc chỉ làm cho đc câu hỏi làm cho của mình tại mức trợ thì đồng ý được (câu 2) – mập just barely manage, financially (sentence 1) or with one’s work or responsibilities (sentence 2)

Tiếng Việt bao gồm bắt buộc thực hiện cũng tương tự:

Đủ sinh sống, chỉ hoàn toản sống, tàm tạm bợ, nhất thời ổn…

Ví dụ: