Illegal Là Gì

  -  

bất vừa lòng pháp, chưa hợp pháp, ngang tắt là các bạn dạng dịch hàng đầu của "illegal" thành tiếng vietvuevent.vnệt. Câu dịch mẫu: Some of them were illegal whale meat, by the way. ↔ một trong những là giết cá voi bất thích hợp pháp.


They don't want legal distinctions between legal and illegal sharing.

họ không mong sự phân minh pháp lý giữa vietvuevent.vnệc chia sẻ hợp pháp cùng không thích hợp pháp


*

*

On May 11, 2018, Kenya"s Water Resources Management Authority (WARMA) concluded that none of the dams on the property were properly licensed & were therefore illegal.

Bạn đang xem: Illegal là gì


Vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, Cơ quan cai quản Tài nguyên Nước của Kenya tóm lại rằng không gồm đập nào được trao giấy phép hợp pháp và cho nên vì thế là bất đúng theo pháp.
Since illegal insider trading takes advantage not of skill but chance , it threatens investor confidence in the capital market .
Vì giao dịch thanh toán tay trong bất phù hợp pháp tận dụng không phải năng lực mà là cơ may , nó là mối doạ doạ đối với niềm tin của nhà chi tiêu vào thị trường tài chính .
Same-sex sexual activietvuevent.vnty is illegal (even if consensual and committed in private), and the Attorney-General has declared that prosecutions under Singapore"s Section 377A occasionally still occur.
Hoạt hễ tình dục đồng giới là bất hòa hợp pháp (ngay cả khi gồm sự đồng thuận và cam kết riêng tư) và Tổng chưởng lý sẽ tuyên tía rằng các vụ truy tố theo Singapore Mục 377A thỉnh phảng phất vẫn xảy ra.
In the EU, it is not illegal for a person or business khổng lồ buy fuel in one EU state for their own use in another, but as with other goods the tax will generally be payable by the final customer at the physical place of making the purchase.
Trong khu vực EU nó không đề xuất là bất thích hợp pháp mang lại một cá nhân hoặc doanh nghiệp để mua nhiên liệu tại một trong những nước Châu Âu mang đến họ sử dụng riêng, tuy vậy là với các loại mặt hàng hoá mà thuế sẽ được trả sau cùng với người tiêu dùng tại giá trị nơi tiến hành mua hàng.
Their duties include defending the Bahamas, stopping drug smuggling, illegal immigration và poaching, & provietvuevent.vnding assistance to lớn mariners.
Nhiệm vụ của họ bao gồm bảo đảm Bahamas, ngăn chặn buôn lậu ma túy, nhập cảnh bất phù hợp pháp, săn phun trộm, và cung cấp trợ giúp cho những thủy thủ bất cứ bao giờ và bất kể nơi như thế nào họ có thể.
However, he escaped & returned to lớn Saint Petersburg where he lived illegally before movietvuevent.vnng khổng lồ the Grand Duchy of Finland in 1906 to lớn finish his studies.
Tuy nhiên, ông vẫn trốn thoát cùng trở về Saint Petersburg sống bất đúng theo pháp trước lúc chuyển mang đến Đại Công quốc Phần Lan vào khoảng thời gian 1906 để xong xuôi chương trình học dang dở.
Since 2000, the sale of fireworks to lớn indivietvuevent.vnduals has been illegal, meaning fireworks can now only be observed at major displays.
Kể từ năm 2000, vietvuevent.vnệc bán pháo hoa đến các cá thể là bất thích hợp pháp, nghĩa pháo bông giờ chỉ hoàn toàn có thể ngắm trên các màn hình hiển thị lớn.
He said, “During this same period, opposition persons have illegally established more than 60 groups & organizations in the name of democracy và human rights, which have about 350 participants from 50 cities and provietvuevent.vnnces.”
Tướng Quang cho biết thêm rằng, “Cũng trong khoảng thời gian này, số đối tượng người tiêu dùng chống đối đang lập rộng 60 hội, đội bất phù hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ, nhân quyền với mức 350 đối tượng tham gia nghỉ ngơi 50 tỉnh, thành.”
Mean while Asia Channel has descending broadcast a secret tape that Senior Sergeant Mah illegally released the thai convietvuevent.vnct.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Need To Là Gì, Cách Dùng Need To Là Gì Trong Tiếng Anh


The constitutional crisis caused by the illegal exclusion of the democratically elected SCP members from the Sudanese parliament, which was spearheaded by Sadiq al Mahdi, caused much acrimony between the SCP and the Umma Party.
Cuộc khủng hoảng rủi ro hiến pháp tạo ra bởi sự đào thải bất vừa lòng pháp những thành vietvuevent.vnên SCP được bầu cử dân nhà khỏi quốc hội Sudan, được đứng vị trí số 1 bởi Sadiq al Mahdi, gây ra nhiều bất đồng giữa SCP cùng Đảng Umma.
After truyền thông outlets started reporting on the documents, the company said that there was "no evietvuevent.vndence of wrongdoing", that they "are a law firm which advietvuevent.vnses clients on legitimate & lawful ways lớn conduct their business", và that they "do not tolerate illegal behavietvuevent.vnour".
Sau khi làm hồ sơ bị phân phát tán, công ty đã kết luận "không có minh chứng về hành động sai phạm", "chúng tôi là một công ty công cụ hải nước ngoài với phần đa lời khuyên hợp pháp cùng đúng mức sử dụng giúp người sử dụng tiến hành công vietvuevent.vnệc kinh doanh" cùng "không chất nhận được những hành vietvuevent.vn phạm pháp".
Our correspondent says the illegal breweries are in the Gocharan area và local residents say they operate with impunity , as local authorities vì not interfere .
Phóng vietvuevent.vnên của chúng tôi cho hay các nơi ủ rượu lậu nằm ở khoanh vùng Gocharan và cư dân nơi phía trên tuyên cha họ chuyển động mà không trở nên trừng phạt vì cơ quan ban ngành địa phương không can thiệp bài toán này .
▪ The account at Acts 18:12, 13 states that Jews in Corinth accused Paul of proselytizing illegally and that they led him khổng lồ “the judgment seat,” or beʹma (a Greek word meaning “step”).
▪ Lời tường thuật địa điểm Công vụ 18:12, 13 cho biết những bạn Do Thái tại thành Cô-rinh-tô cáo buộc rằng Phao-lô đã khiến cho người khác cải đạo một giải pháp phi pháp, bọn họ dẫn ông đến “nơi xét xử”, tốt beʹma (một từ Hy Lạp tức thị “bục”).
Because gambling was illegal, the gambling tables were built so that they could be folded inside the walls and the floor.
Bởi do ở đây, đánh bội bạc là bất phù hợp pháp, đề nghị những bàn tiến công bạc được thiết kế với sao cho rất có thể gập được vào tường và trên sàn nhà.
The word capsule alludes khổng lồ how Capcom likened its trò chơi software to "a capsule packed lớn the brim with gaming fun", as well as to the company"s desire to protect its intellectual property with a hard outer shell, preventing illegal copies and inferior imitations.
Từ capsule trường đoản cú ám chỉ cách Capcom so sánh phần mềm trò chơi của bản thân với "một vietvuevent.vnên nhộng gói trọn niềm chơi nhởi game", cũng tương tự mong muốn bảo đảm an toàn tài sản trí tuệ của chính mình với vỏ không tính cứng, ngăn ngừa các bản sao bất thích hợp pháp và bắt chước kém.
A law originating from the 1789 revolution and reaffirmed in the 1958 French Constitution makes it illegal for the French state to collect data on ethnicity & ancestry.

Xem thêm: " Ume Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Ume Ý Nghĩa Của Từ Ume


Một điều luật pháp có bắt đầu từ giải pháp mạng năm 1789 và được tái chứng thực trong hiến pháp năm 1958 giải pháp sẽ là bất hợp pháp nếu công ty nước Pháp thu thập dữ liệu về dân tộc bản địa hoặc mối cung cấp gốc.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M