IN THE DARK LÀ GÌ

  -  

Kính kính chào quí vị thính giả. Xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 23 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, bởi vì Hằng trung khu và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: In the dark là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE DARK and WORK lượt thích A HORSE.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là IN THE DARK cùng WORK lượt thích A HORSE.


*

Mai Lan and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs to lớn learn fast about the various financial plans khổng lồ help his clients. So, Mike checked out a few books khổng lồ read and prepare himself for his job.

Hôm ni Mai Lan cùng Mike vừa bắt đầu ở trong tủ sách mấy giờ đồng hồ đồng hồ. Mike sắp đến sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng, anh làm nhân viên lo về cho vay vốn tiền. Anh phải học thiệt nhanh các dịch vụ tài chính để ship hàng khách hàng, vì thế Mike đang mượn ra vài ba cuốn sách nhằm đọc cùng sửa biên soạn cho vấn đề làm.

MIKE: Mai Lan. I’m a bit nervous. This job doesn’t seem khổng lồ be as simple as I originally thought.Mai Lan. Tôi khá lo. Công việc này không tồn tại vẻ giản dị và đơn giản như tôi nghĩ thời gian đầu.

MAI LAN: Cheer up, Mike. You’re smart, you can learn all subjects fast. Don’t underestimate yourself!Vui lên đi, Mike. Anh thông minh, tất cả các môn học anh hầu hết học cấp tốc lắm. Đừng từ hạ giá chỉ mình!

MIKE: Thanks. But this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job! I’ll have to read và remember a lot of information.Cám ơn cô. Nhưng vấn đề này khó thật. Tôi đọc các tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Bài toán khó à ! Tôi sẽ yêu cầu đọc và nhớ nhiều dữ khiếu nại lắm !

MAI LAN: In any new jobs, we have to learn. It takes time and hard work. Don’t you agree?Trong các bước mới, ta cần học cùng mất thì giờ và khó khăn nhọc. Anh đồng ý không ?

MIKE: Yeah. I know I have lớn work hard now. The more I read, the more I find out I’m in the dark.Đúng. Tôi biết tôi đề nghị mất công. Càng đọc tôi càng thấy là tôi “in the dark”.

MAI LAN: In the dark? What’s that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it.In the dark? trong bóng về tối ? Tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này. Nhưng mà anh hãy giảng thêm vào cho tôi.

MIKE: “In the dark” means not knowing, in ignorance, without information.

Xem thêm: Lesson 83: To Make A Killing Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

“In the dark” tức là không biết, u mê, không có tài liệu, tin tức để biết.MAI LAN: So you’re going khổng lồ work as a ngân hàng loan officer but you’re still in the dark about what you’re supposed to vị at your job.

Vậy anh sắp tới làm nhân viên nhà băng lo dịch vụ thương mại cho vay tiền tuy nhiên anh vẫn “in the dark”, “tối mù”, đắn đo gì về câu hỏi anh đề xuất làm.

MIKE: Exactly! I need lớn sit down and learn just like what we do in school, learning a subject khổng lồ know the answers lớn questions in tests.Đúng cố ! Tôi yêu cầu ngồi xuống với học như ta học các môn học ở trường nhằm biết vấn đáp các câu hỏi trong bài xích thi !

MAI LAN: Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark! You will know about the types of loans & which ones are appropriate for your clients.Rồi sau khoản thời gian học và có kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ không thể bị “in the dark” “tối tăm”. Anh sẽ biết những loại tiền vay và các loại nào hợp với khách hàng.

MIKE: Wow! You’re such a good advisor. I wish I have you as my manager!Ồ. Cô là nạm vấn xuất sắc quá. Ước gì cô là chủ tịch của tôi.

MAI LAN: I’m totally in the dark about this subject and so many more!Tôi trọn vẹn “tối tăm”về ngành này và những ngành khác !

MIKE: Yeah, technology! I know that better than anyone else. I have khổng lồ be so patient when I help you improve your computer skills.Đúng, về vi tính! Tôi hiểu ra hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm lúc tôi giúp cô tăng kĩ năng về điện toán.

MAI LAN: Mike. By saying “I have khổng lồ be patient”, you mean you have khổng lồ try not lớn get angry with me when you help me?Mike. Nói là “tôi phải kiên nhẫn” anh muốn nói anh bắt buộc cố ko nổi sùng lúc anh giúp tôi cần không ?

MIKE: Now, now, don’t get upset. I know you are in the dark about computer. I’ve been always nice khổng lồ you, haven’t I?Thôi thôi, chớ nổi nóng. Tôi biết cô “tối mù” về sản phẩm vi tính. Vì vậy tôi luôn luôn thanh thanh với cô, đúng không nào nào ?

MAI LAN: You’ve been very nice except when you raise your voice and roll your eyes!Anh dễ thương lắm trừ lúc anh lớn tiếng và đảo mắt !

MIKE: Oh oh! Am I that hard? I’d better watch myself & never do that again! Are you OK with that, Mai Lan?Ồ, ồ. Tôi tệ nỗ lực đấy hả ? Tôi đề nghị tự xét mình cùng không làm rứa nữa. Được chưa, Mai Lan ?

MAI LAN: Alright. You’re forgiven! Seriously, let’s get back khổng lồ your preparation for the job. So what are you going to vì next?Rồi. Anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn, hiện thời chúng ta trở về chuyện anh sửa biên soạn cho các bước của anh. Anh sắp làm gì sắp sắp tới ?

MIKE: I’m going home and read & learn & take notes and memorize… I’ll work lượt thích a horse.Tôi đã về nhà, đọc, học, ghi nốt, học tập thuộc lòng…. Tôi sẽ thao tác làm việc như trâu!

MAI LAN: I know horses have lớn work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard, for hours every day, right?Tôi biết ngựa chiến phải làm việc nặng như kéo xe, và mang vật nặng. Vậy ý anh là anh đã phải làm việc chăm chỉ, các giờ vào ngày, cần không ?

MIKE: Yes, that’s it. I’ll have to lớn work very hard, work lượt thích a horse. No fun for a while!Đúng do đó đó. Tôi sẽ phải làm việc học hỏi thật chăm, “làm như trâu”. Không vui chơi gì hết trong 1 thời gian!

MAI LAN: Well, very soon, you won’t be “in the dark” anymore & you won’t need to lớn “work lượt thích a horse” because you will know what you should vị in your job & you can relax & enjoy your job.Thực ra chẳng bao lâu anh sẽ không hề “tối tăm” với không bắt buộc “làm vấn đề như trâu” do anh đang biết phải làm gì trong việc của chính mình và anh có thể thong thả với vui trong bài toán làm.

MIKE: I hope so. And you too, soon you will no longer be in the dark about the computer. You’ve been working lượt thích a horse on the computer, soon you will be able to lớn handle this device lượt thích a real pro!Tôi mong muốn như thế. Cùng cô nữa. Chẳng bao lâu cô sẽ không còn “tối tăm” về trang bị vi tính. Cô sẽ học như trâu , cô sẽ rất có thể dùng vật dụng vi tính tựa như các người bài bản chính thức.

Xem thêm: Top 5 Địa Chỉ Bán Shiba Inu Thuần Chủng Giá Tốt Tại Siêu Pet

MAI LAN: OK. Let’s be positive. We work seriously & we keep our spirits high! This is the way to lớn go!OK. Ta sẽ giữ tích cực. Chúng ta làm mọi việc đứng đắn với giữ tinh thần cao! Đúng con đường rồi đó!

MIKE: Right, Mai Lan. You’re the best!Đúng, Mai Lan ! Cô số một đấy !

Hôm nay chúng ta vừa học nhị thành ngữ : IN THE DARK tức là KHÔNG BIẾT và WORK lượt thích A HORSE nghĩa là LÀM VIỆC NHƯ TRÂU. Hằng tâm và Brandon xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.