Investment Horizon Là Gì

  -  

Nếu bạn đang xuất hiện ý định đầu tư chi tiêu kinh doanh thì chắc hẳn phải bổ sung cập nhật rất nhiều kiến thức chuyên môn và một danh sách từ vựng, thuật ngữ giờ đồng hồ Anh siêng ngành tài chính. Đó cũng chính là lý do để vietvuevent.vn share các thuật ngữ tiếng Anh trong tài chính giành cho nhà chi tiêu và mọi ai đang quan tâm đến lĩnh vực này.

Bạn đang xem: Investment horizon là gì

Bạn đã xem: Investment horizon là gì


*

Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh trong tài chính dành riêng cho nhà đầu tư chi tiêu chuyên nghiệp

Analyst: An expert who studies financial data (on credit or securities or sales or financial patterns etc.) and recommends appropriate business actions.

Nhà phân tích: chuyên gia nghiên cứu những dữ liệu tài bao gồm (về tín dụng, chứng khoán, sale hoặc quy mô tài chính…) và khuyến nghị phương hướng marketing phù hợp.

Asset allocation: An investment strategy that aims khổng lồ balance risk & reward by apportioning a portfolio’s assets according to lớn an individual’s goals, risk tolerance and investment horizon.

Phân bửa tài sản: Một chiến lược chi tiêu nhằm mục tiêu cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận bằng cách phân bổ gia sản của danh mục đầu tư chi tiêu theo mục tiêu của một cá nhân, kĩ năng chịu khủng hoảng và năng lực đầu tư.

Bear market: A market condition in which the prices of securities are falling or are expected to lớn fall

Thị trường theo chiều giá xuống: Một điều kienj của thị phần trong đó giá những chứng khoán đang giảm hoặc dự kiến sẽ giảm.

Blue chip: Well established company with good earnings và regular stock dividends.

Công ty nổi tiếng: Công ty chuyển động tốt cùng với thu nhập giỏi và phân chia cổ tức thường xuyên xuyên.

Bond: A debt investment in which an investor loans money khổng lồ an entity (corporate or governmental) that borrows the funds for a defined period of time at a fixed interest rate.

Trái phiếu (hình thức giải ngân cho vay nợ): Một khoản nợ mà một nhà chi tiêu cho vay chi phí một thực thể (công ty hoặc thiết yếu phủ) trong một khoảng thời gian nhất định với lãi vay cố định.

Bull market: A financial market of a group of securities in which prices are rising or are expected lớn rise.

Thị ngôi trường theo chiều giá chỉ lên: một nhóm cổ phiếu trong thị trường chứng khoán có giá đang tăng hoặc được kỳ vọng sẽ tăng.

Capital: Financial assets or the financial value of assets, such as cash.

Vốn: tài sản tài chủ yếu hoặc giá bán trị gia sản tài bao gồm như tiền.

Compounding: Is the process in which interest is earned on both the principal- the amount you deposited-and on any previously earned interest.

Tính lãi kép: Là quá trình mà lãi suất nhận được tự cả tiền nơi bắt đầu – số tiền bạn gửi và ngẫu nhiên khoản lãi làm sao đã gồm trước đó.

Diversification: The act of investing in many different assets rather than just a few so as to lớn reduce risk.

Xem thêm: " Yeet Là Gì - Bóc Term: Yeet Là Gì Mà Lúc

Dividend: Payment lớn shareholders, on a per-share basis, out of the company’s earnings

Chia cổ tức: câu hỏi trả cho các cổ đông dựa vào dựa trên đại lý mỗi cổ phần trong tổng các khoản thu nhập của công ty.

Economics: Production & consumption of goods và services.

Hoạt hễ kinh doanh: Sản cuất và tiêu dùng hàng hóa cùng dịch vụ.

Fixed Income security: An investment that provides a return in the size of fixed periodic payments và the eventual return of principal at maturity.

Chứng khoán cho thu nhập cá nhân cố định: Một khoản đầu tư chi tiêu mang lại một khoản trả lại dưới hình thức thanh toán định kỳ và trả lại gốc khi đáo hạn.

Growth investment: Type of investment you buy & hold, holding it will increase in value over time.

Đầu tư tăng trưởng: các loại hình đầu tư mà bạn mua và nỗ lực giữ, nắm giữ nó sẽ đội giá trị theo thời gian.

Income statement: A summary of income & expenses during a specific period of time; also known as profit và loss statement.

Báo cáo công dụng kinh doanh: tóm tắt về các khoản thu nhập và ngân sách trong một khoảng thời hạn cụ thể, còn được biết đến như report lãi lỗ.

Interest: A fixed charge for borrowing money

Lãi suất: Một khoản phí cố định và thắt chặt để vay mượn tiền

NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotation system

NASDAQ: Sàn thanh toán giao dịch chứng khoán giang sơn lớn duy nhất nước Mỹ

Portfolio: Consists of all the securities held by an investor.

Danh mục đầu tư: bao gồm các chứng khoán do nhà chi tiêu nắm giữ.

Risk: A chance that has an unknown outcome

Rủi ro: Một biến hóa mang lại công dụng chưa xác định.

Savings plan: Putting money aside in a systematic way lớn help reach a financial goal.

Quỹ huyết kiệm: Đưa tiền vào một trong những cách có hệ thống giúp đạt được mục tiêu tài chính.

Speculation: to engage in business dealings that involve some risk in hopes of making a profit.

Đầu cơ: Tham gia những giao dịch kinh doanh liên quan liêu đến một vài rủi ro với hi vọng kiếm được lợi nhuận.

Xem thêm: Taxi Là Gì - Nguồn Gốc Của Từ Taxi Xuất Phát Từ Đâu

Stock: A certificate documenting the shareholder’s ownership in the corporationVolatility: Being easily excited

Biến động: tiện lợi thay đổi

Trên đó là tổng vừa lòng “Một số thuật ngữ tiếng Anh vào tài thiết yếu cho công ty đầu tư” phổ biến và buộc phải thiết. vietvuevent.vn hy vọng chúng ta có thể hiểu biết sâu sắc và rõ ràng hơn khi mày mò các lĩnh vực đầu tư tài chủ yếu hoặc thâm nhập đầu tư.