Lifeguard là gì

  -  
The new king also added sixteen battalions, five squadrons of hussars, & a squadron of life guards.

Bạn đang xem: Lifeguard là gì


Yoshimoto keeps her personal life guarded and reveals little about her certified rolfing practitioner husb&, Hiroyoshi Tahata, or son (born in 2003).
Yoshimoto lớn duy trì kín về đời bốn cá thể của bản thân mình, và chỉ còn bật mý tí đỉnh về tín đồ ck là 1 trong tín đồ có tác dụng thứ lý điều trị rolfing có chứng từ, Tahata Hiroyoshi, hoặc tín đồ đàn ông (sinh năm 2003).
The 2nd Life Guards & the King"s Dragoon Guards of the Household Brigade also lost heavily (with Colonel Fuller, commander of the King"s DG, killed).
Trung đoàn Cận vệ Hoàng gia 2 và Đội Long Kỵ binch Cận vệ của Đức Vua thuộc Lữ đoàn mái ấm cũng hầu hết tổn thất nặng nề nài (chỉ đạo của Đội Long Kỵ binch là Fuller cũng tử trận).
In 1688 he was promoted lớn lieutenant colonel in governor Soop"s regiment in Riga; in 1693 he was transferred khổng lồ young prince Charles"s Life Guards regiment in Stockholm.
Năm 1688 ông được thăng hàm trung tá trong trung đoàn của thống đốc Soop sống Riga, vào 1693, ông được gửi mang đến trung đoàn của hoàng tử Charles trên Stockholm.
Mario Vittone , a writer on maritime safety , tells a story about a former life guard , now a boat captain , who spotted a potentially fatal incident from fifty feet away .
Mario Vittone , một người sáng tác về bình an sản phẩm hải , nhắc mẩu truyện về một cựu nhân viên cứu vớt hộ , hiện giờ là 1 trong thuyền trưởng , sẽ vạc chỉ ra một sự cố kỉnh có thể gây chết người từ giải pháp xa năm mươi feet .
So in a study done in Tennessee, researchers planted the false memory that when you were a kid, you nearly drowned and had to lớn be rescued by a life guard.
Cũng nhỏng vào một thử nghiệm tiến hành ngơi nghỉ Tennessee, các đơn vị phân tích đang gieo tLong những ký kết ức không đúng sẽ là lúc chúng ta là một trong đứa ttốt, chúng ta gần như đã biết thành chết trôi và các bạn đã được cứu bởi một nhân viên cứu vãn hộ.
His grandfather, William Colfax, served in George Washington"s Life Guard during the American Revolution, became a general in the New Jersey militia & married Hester Schuyler, a cousin of General Philip Schuyler.

Xem thêm: Letter Of Reference Là Gì - Tất Tần Tật Về Thư Giới Thiệu


Ông nội của ông, William Colfax, là trưởng cận vệ của George Washington vào cuộc phương pháp mạng Mỹ, phát triển thành một tướng tá quân trong dân binh New Jersey và hôn phối cùng với Hester Schuyler, một fan bạn bè họ của Tướng Philip Schuyler.
The 1st Brigade, known as the Household Brigade, commanded by Major-General Lord Edward Somerset, consisted of guards regiments: the 1st and 2nd Life Guards, the Royal Horse Guards (the Blues), và the 1st (King"s) Dragoon Guards.
Lữ đoàn 1 (còn được gọi là Lữ đoàn Gia đình, tức Household Brigade) được lãnh đạo vì đại tướng mạo Edward Somermix và bao hàm trung đoàn Cận vệ Hoàng gia 1 cùng 2 (Life Guards), Đội Kỵ binch Cận vệ, và Đội Long Kỵ binh Cận vệ của Đức Vua.
The pair of Kinnara and Kinnari usually is depicted guarding Kalpataru, the tree of life, & sometimes guarding a jar of treasure.
Cặp song Kinnara-Kinnari thường được trình bày là thiêng vật canh gác cây đời Kalpataru, cùng thỉnh phảng phất được diễn tả là đấng bảo hộ vại châu báu.
Her private life is a closely guarded secret, as she believes that an actress must remain mysterious.
Cuộc sống riêng bốn của bà được giữ một cách kín đáo, vị bà tin rằng một diễn viên thì bắt buộc sắc nét bí mật.
We are assured: “The commandment is a lamp, and a light the law is, & the reproofs of discipline are the way of life, lớn guard you against the bad woman, against the smoothness of the tongue of the foreign woman.”
Chúng ta được bảo đảm: “Điều-rnạp năng lượng là một chiếc đèn, luật-pháp là ánh-sáng, với sự quở-trách rưới khuyên-dạy là con phố sự sống, đặng giữ bé khỏi fan đàn-bà ác-nghiệp, cùng ngoài lưỡi dua-nịnh của dâm-phụ”.
Nếu cô phản kháng, Lúc tôi cắt dòng tua dây này, thì mấy thương hiệu cận vệ của tôi sẽ lấy đi mạng sống của cô đấy.
If boating , ensure everyone , no matter how good a swimmer or how far they are travelling , or how big the boat , wears a coast guard approved life jacket .

Xem thêm: Give Me A Break Là Gì - Give Me A Break! Có Nghĩa Là Gì


Nếu đi thuyền , bảo vệ toàn bộ phần đông người buộc phải mặc áo phao an toàn , bất kỳ họ gồm bơi tốt thế nào đi nữa xuất xắc họ chèo thuyền xa tốt ngay gần , hoặc chiến thuyền to giỏi nhỏ .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M