PERSONALITY LÀ GÌ

  -  

Bạn cần diễn đạt tính bí quyết của phiên bản thân giỏi của một người nào đó trong những trường hòa hợp nào?

Nói về một bạn mà chúng ta ngưỡng mộ, hoặc là nói đến một fan nổi tiếng, hay những mô tả một thành viên trong gia đình … là những topics khôn cùng common (phổ biến) trong phần tranh tài IELTS Speaking.

Bạn đang xem: Personality là gì

Thêm vào đó, câu “Please tell me about yourself” là câu hỏi mà bạn sẽ gặp trong phần lớn các interviews (cuộc rộp vấn).

Chính vày sự đặc trưng của topic này, hãy thuộc cô học các tính từ diễn đạt tính cách với cách sử dụng đầy đủ từ này nhé.


*

Cheerful /ˈtʃɪr.fəl/ happy và positive - vui vẻ

He was a cheerful man with a kind word for everybody.

Boring /ˈbɔː.rɪŋ/ not interesting or exciting - nhàm chán

All he talks about is art. He is so boring.

Generous /ˈdʒen.ər.əs/ willing to give money, help, kindness, etc., especially more than is usual or expected - rộng lớn lượng, hào phóng

It was generous of you to lend me the money.

Easygoing /ˌiː.ziˈɡəʊ.ɪŋ/ relaxed và not easily upset or worried - dễ dàng chịu

She is a friendly, easygoing type of gal.

Outgoing /ˈaʊt.ɡoʊ.ɪŋ/ (of a person) friendly và energetic và finding it easy & enjoyable to be with others - tháo mở, hoà đồng

Sales reps need to be outgoing, because they are constantly meeting customers.

Humorous /ˈhjuː.mə.rəs/ funny, or making you laugh - hài hước

He told one or two humorous stories about his years as a policeman.

Talkative /ˈtɑː.kə.t̬ɪv/ talking a lot - nói nhiều

She"s very happy, talkative, và outgoing.

Trustworthy /ˈtrʌstˌwɝː.ði/ able khổng lồ be trusted - xứng đáng tin cậy

In this job we need someone who is entirely honest and trustworthy.

Moody /ˈmuː.di/ if someone is moody, their moods change suddenly & they become angry or unhappy easily - bi ai rầu, ủ rũ, nhìn trung ương trạng

He is a moody teenager.

Grumpy /ˈɡrʌm.pi/ easily annoyed và complaining - gắt gỏng

Dad is always grumpy on Monday mornings.

Irritable /ˈɪr·ɪt̬·ə·bəl/ becoming annoyed very easily - dễ khó chịu, gắt kỉnh

The baby has really been irritable today.

Reserved /rɪˈzɝːvd/ reserved people vì chưng not often talk about or show their feelings or thoughts - kín đáo

Emily is more reserved than her brother.

Mean /miːn/ unkind or unpleasant - xấu tính

Stop being so mean lớn your brother!

Stubborn /ˈstʌb.ɚn/ a stubborn person is determined to vị what he or she wants and refuses to do anything else - lì lợm, bướng bỉnh

He’s sick, but he’s too stubborn to see a doctor.

Disciplined /ˈdɪs.ə.plɪnd/ able lớn carefully control the way that you work, live, or behave, especially khổng lồ achieve a goal - gồm kỷ luật

She is a disciplined manager.

Xem thêm: Cách Hủy Dịch Vụ Bankplus Vietinbank, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Sử Dụng Bankplus Vietinbank

Witty /ˈwɪt̬·i/ using words in an amusing & intelligent way - dí dỏm

I think she’s one of the wittiest comics on television.

Open-minded /ˌoʊ.pənˈmaɪn.dɪd/ willing khổng lồ consider ideas & opinions that are new or different to your own - cởi mở, sẵn sàng chuẩn bị tiếp thu loại mới

Our teacher is open-minded and fair.

Understanding /ˌʌn·dərˈstæn·dɪŋ/ an understanding person who has the ability lớn know how other people are feeling, & can forgive them if they bởi something wrong - thấu hiểu

He had expected her to be horrified, but she was actually very understanding.

Greedy /ˈɡriː.di/ wanting a lot more food, money, etc. Than you need - tham lam

He"s greedy for power/success.

Diligent /ˈdɪl·ɪ·dʒənt/ careful and using a lot of effort - siêng năng, chuyên chỉ

Leo is very diligent in/about his work.

Insolent /ˈɪn·sə·lənt/ rude và not showing respect - xấc xược

Students were often inattentive, sometimes even insolent, and showed relatively little interest in their work.

Blithe /blaɪð/ happy & without worry - vui tươi, vô tư

She shows a blithe disregard for danger.

Gregarious /ɡrɪˈɡer.i.əs/ seeking and enjoying the company of others; sociable - hoà đồng

Leo was an open, gregarious, kind individual, who loved people.

Irascible /ɪˈræs.ə.bəl/ irritable, easily aroused to anger; hot tempered - nặng nề chịu, gắt kỉnh

Her irascible temperament caused many problems with the staff at the office.

Perfidious /pərˈfɪd.i.əs/ treacherous, dishonest; violating good faith, disloyal - ko ngay thật

The perfidious knight betrayed his king.

Personable /ˈpɜr·sə·nə·bəl/ having a pleasant appearance & characteristics - duyên dáng, dễ mến

Sandra is personable & well-liked by her peers.

Pretentious /prɪˈten.ʃəs/ trying khổng lồ appear or sound more important or clever than you are - kiêu căng

Hannah thinks that being pretentious will make people lượt thích her, but she is sorely mistaken.

Capricious /kəˈprɪʃ.əs/ impulsive, whimsical, và unpredictable - thất thường

He was a movie star who was capricious & difficult lớn please.

Affable /ˈæf·ə·bəl/ friendly, kind, relaxed, và easy to lớn talk to lớn - niềm nở

He struck me as an affable sort of a man.

Conscientious /ˌkɑːn.ʃiˈen.ʃəs/ serious about your work & putting a lot of effort into doing it in a careful way - tận tâm

She was a conscientious worker, and I"ll miss her.

Xem thêm: Kinh Doanh Đa Cấp ( Multi Level Marketing (Mlm) Là Gì? Mlm Nghĩa Là Gì

Từ vựng là nguyên tố rất đặc biệt trong câu hỏi học giờ Anh, nhưng biết phương pháp sử dụng từ chính xác còn quan trọng gấp bội buộc phải không nào? Hãy thuộc làm bài test nho nhỏ, xem chúng ta đã nắm vững từ vựng chưa nhé.