Reported speech là gì

  -  

Câu tường thuật là gì? Cách áp dụng cũng giống như hồ hết xem xét lúc sử dụng câu trần thuật là mọi điều cần phải biết lúc học giờ anh. Dù trong giáo dục nhiều hay những kì thi thế giới, Câu trần thuật - Reported Speech là vấn đề ngữ pháp quan trọng đặc biệt. Toàn cỗ sẽ tiến hành IELTS TUTOR lý giải bên dưới nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Reported speech là gì


Hình như, những bạn có thể kiếm tìm phát âm bài về "Mệnh Đề Quan Hệ" vày đó cũng là một trong điểm ngữ pháp đặc biệt vào IELTS.


Câu tường thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp của fan khác.

Lời nói thẳng (direct speech): là nói đúng đắn điều ai kia mô tả (còn được gọi là trích dẫn). Lời của fan nói thường được đặt trong lốt ngoặc kép.

Ex: She said ,” The exam is difficult”. (Cô ấy nói, "Bài thi thật khó khăn.")

Lời nói con gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại khẩu ca của một bạn không giống bên dưới dạng con gián tiếp, không cần sử dụng lốt ngoặc kép.

Ex: Lan said,”I want to go home” -> Lan said she wanted to lớn go trang chính (indirect speech) (Lan nói cô ấy muốn về nhà)


II. Các các loại câu tường thuật


1. Dạng câu kể


Subject + say(s) / said + (that) + Subject + Verb


Các dạng câu theo thì (tense), với modal verb


*

Câu hỏi Yes/ No:


S + asked/ wanted to know/ wondered + if/ whether + S + V


*

Câu sai khiến - Order statement:


*

4. Dạng đề nghị


DẠNG 1:


Why don’t you / Why not / How about→ S + suggested + ( someone ) + V_ing​


Ví dụ:

“Why don’t you sover her some flowers?” he said.→ He suggested me sending her some flowers.


“Why not forward her the message?” I said lớn hyên.→ I suggested hlặng forwarding her the message.


DẠNG 2:


Let’s / Let’s not→ S + suggested (not) + V_ing


Ví dụ:“Let’s meet outside the cinema,” he said.→ He suggested meeting outside the cinema.


“Let’s not talk about that problem again,” he said.→ He suggested not talking about that problem again.


DẠNG 3:


Shall we/ It’s a good idea→ S + suggested + V_ing.​


Ví dụ:“It’s a good idea to send her some flowers,” he said.→ He suggested sending her some flowers.


5. Dạng Ving


DẠNG 1:


Reporting verb + (someone) + preposition + V_ing …


Các động từ thường gặp:


Thank someone for


Warn someone against


Apologize (to lớn sb) for


Accuse someone of


Dream of


Insist on


Congratulate someone on


Object to


Complain about


Prevent someone from


Look forward to


Ví dụ:“I’m happy to know that you win the game. Congratulations!” Jyên ổn said lớn Mary.→ Jim congratulated Mary on winning the game.


Peter said, “I want lớn be a famous singer worldwide.”→ Peter dream of being a famous singer worldwide.


DẠNG 2:


Reporting + Ving ...


Các cồn tự thường xuyên gặp: deny, admit, suggest, regret, appreciate


Ví dụ:Peter said, “I didn’t steal the painting. It’s not me”.→ Peter denied stealing the painting.


6. Dạng To V


DẠNG 1:


Reporting verbs + Object + to_V


Các hễ từ thường gặp: ask, advice, command, expect, instruct, invite, order, persuade, recommover, encourage, remind, tell, urge, warn, want


Ví dụ:“Don’t forget to lớn lochồng the door,” I said to lớn my sister.→ I remind my sister to lock the door.


DẠNG 2:


Reporting verbs + to_V…


Các hễ từ bỏ hay gặp: agree, demand, guarantee, hope, promise, swear, threaten, consent, decide.


Ví dụ:I’ll give sầu you my book if you need it,” my friend said to me.→ My friover offered lớn give me his book if I needed it.


7. Câu điều kiện


Nếu vào tiếng nói thẳng gồm câu ĐK, thì chỉ gồm câu điều một số loại I là bao gồm sự biến hóa về THÌ, nhị các loại câu ĐK còn sót lại thì vẫn giữ nguyên vẻ ngoài rượu cồn từ.


Ví dụ:“If I have sầu a time, I will visit her,” he said.→ He said that if he had time, he would visit her“If I were in New York now, I would visit her,” he said.→ He said that if he were in Thành Phố New York then, he would visit her.“If I had met her, I would have sầu told her the truth,” he said.→ He said that if he had met her, he would have told her the truth.


8. Câu cảm thán


What + a + noun! /how + adj–> said that + clause–> gave sầu an exclamation of delight (phấn kích, tán thưởng), disgust (gớm tởm), honor (sợ), surprise (ngạc nhiên)


“How beautiful the picture is”, he said.–> He said that the picture was beautiful–> He gave sầu an exclamation of delight.

“What a dirty kitchen!” she said.–> She said that the kitchen was dirty.–> She gave an exclamation of disgust.

“How wonderful”, he said.–> He said that it was wonderful.–> He gave sầu an exclamation of surprise.


9. Câu cảm ơn


“Thank”–> subject + thanked“Would you like to have sầu dinner with me tonight?”, he said. “thank you, I’d love to” she said --> He invited her to lớn have dinner with hyên ổn that night. She thanked hyên and said she would love to.


III. Các bước nhằm biến hóa câu


Bước 1: Chọn từ bỏ tường thuật


2 trường đoản cú trần thuật thịnh hành nhất là say/tell hoặc said/told (nói). Dường như, những trường đoản cú trần thuật cũng hay được dùng khác như:


Ask (asked): yêu thương cầu

Deny (denied): từ chối

Suggest (suggested): gợi ý

Advise (advised): khuim nhủ

Promise (promised): hy vọng


Cách 2: Lùi thì hễ từ


Xác định cồn từ vào câu trực tiếp ngơi nghỉ thì hễ trường đoản cú nào thì đề nghị lùi 1 thì ở trong câu con gián tiếp


Simple present (Vs/es) --- Simple Past (V2/ed)

Simple Past (V2/ed) --- Past perfect (had + V3/ed)

Simple future (will/ shall +Vo) --- Future in the past (would/ should + Vo)

Present continuous (am/is/are + V-ing) --- Past Continuous (was/ were +Ving)

Past Continuous (was/ were +Ving) --- Past perfect continuous/ Past continuous

Future Continuous (will + be + Ving) --- Future continuous in the past (would + be + Ving)

Presen perfect (have/ has + V3/ed) --- Past perfect (had +V3/ed)

Past perfect (had +V3/ed) --- giữ lại nguyên

Future perfect (will + have + V3/ed) --- Future perfect in the past (would + have + V3/ed)

can --- could

must --- had to


Cách 3: Đổi các đại từ và tính từ slàm việc hữu


(Coi bảng đổi khác mặt dưới)


Bước 4: Đổi trường đoản cú chỉ xứ sở, thời gian


(Coi bảng biến đổi bên dưới)


IV. Những từ bỏ yêu cầu đổi khi đưa thanh lịch câu tường thuật


Mệnh đề chỉ thời gian:


Now - then/ at that time

Today - yesterday/ that day/ Monday/ the 2nd of October

Yesterday - the day before yesterday/ the day before/ Sunday/ the 1st of August

Last night - the night before, Sunday night

Last week - the week before/ the previous week

Tomorrow: today/ the next day/ the following day/ Tuesday

Next year - the following year/ 2022/ this year

... days ago - ... days before ( ago - before )


Mệnh đề chỉ ko gian:


Here - There

Overhere - Overthere


Mệnh đề chỉ định:


This - The/ That

These - The/ Those


Modal Verbs:


will - would

can - could

shall - should

must/ have lớn - must/ had to

may - might


Đại từ:


Subject pronouns:

I - he/ she

You - I/ We/ They

We - We/ They


Object pronouns:

Me - Him/ Her

You - Me/ Us/ Them

Us - Us/ Them


Possessive sầu adjectives:

My - His/ Her 

Your - My/ Our/ Their

Our - Our/ Their


Possessive sầu pronouns:

Mine - His/ Hers

Yours - Mine/ Ours/ Theirs

Ours - Ours/ Theirs


V. Các trường vừa lòng sệt biệt


Các trường phù hợp tiếp sau đây đang không thay đổi thì của động từ:

Nói về chân lý, thực sự.
EX: “The earth moves around the sun” he said --> He said that the earth moves around the sun.
Thì vượt khứ đọng xong.
EX: "I had played games before she arrived." --> He said he had played games before she had arrived.
Trong câu gồm năm xác minh.
EX: "I went to lớn Paris in 2015" --> She said she went to Paris in 2015.

Xem thêm: Công Ty Vincent Group - Công Ty Tnhh Vincent Marketing Tuyển Dụng


Các câu bao gồm cấu trúc sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại 2, 3 .
EX: “If I were you, I would leave here,” he said --> He said that if he were me, he would leave sầu there.

VI. Các kết cấu câu gián tiếp nâng cao thường gặp


1. WARN

S+ warned+ sb+ lớn V/ not to lớn V + O hoặc S + Warned sb against Ving: lưu ý ai làm( ko có tác dụng ) gì

Ex: “Don’t play ball near the restricted area.” I said lớn the boy --> I warned the boy not lớn play ball near the restricted area / against playing ball near the restricted area


2. ADVICE

S+ should/had better/ought to lớn + V

If I were you, I would + V...

Why don"t you + V...

--> S + advised + sb + to Vo/ not lớn Vo: khuim ai kia bắt buộc (ko nên) làm cho gì

Ex: " You should drink more water " The doctor said lớn her --> The doctor advised her to drink more water

" If I were you, I wouldnt buy that book " my frikết thúc said --> My frikết thúc advised me not lớn buy that book


3. PROMISE

S+ will/won"t + V -->S + promised + sb + khổng lồ + V / not to lớn V: hứa có tác dụng gì

Ex: " I will never vì this again " He said to lớn her --> he promised her not to lớn bởi vì that again


4. INVITE

S+ invited sb + to V/ to lớn + danh từ/ danh trường đoản cú (địa điểm) : mời ai kia làm gì hoặc cho đâu

Ex: Ann said: “Come lớn my place whenever you are không tính tiền.” --> Ann invited me to come lớn her place whenever I was không lấy phí.


5. THREATEN

S+ threatened (sb) + lớn V/ not khổng lồ V : nạt đe (ai) làm cho gì

Ex: He said " I will kill you if you don"t vì that "--> He threatened lớn kill me if I didn"t vày that


6. SUGGEST

Shall we+ V....

Let"s+ V...

How/What about+ V ing ...

Why dont we + V...

-->S+ suggested + Ving = S+ suggested+ that+ S+ should/ shouldn"t + V ý kiến đề nghị làm cái gi hoặc điều gì nên đc làm

Ex: " Why don’t we go out for a walk?” said the boy --> The boy suggested going out for a walk


7. EXCLAIM

How + adj + S + khổng lồ be !

What + a/ an+ adj + DT !

-->S + exclaimed + that + S+ V (lùi thì) + O

Ex: He said, “What a lovely garden they have!" --> He exclaimed that they had a lovely garden.

How dreadful! (Đáng hại quá!) --> He exclaimed that it was dreadful.


8. WISH

S+ wished + sb+ (a/a) + adj + DT: chúc ai đó giành được điều gì

Ex: " Have sầu a happy birthday" she said --> she wished me a happy birthday


9. CONGRATULATE

S+ congratulated+ sb + a/an+ adj+ DTOr S+ congratulated+ sb+ on+ Ving : chúc mừng ai vị điều gì

Ex: “I’m happy khổng lồ know that you win the game. Congratulations!”, Jim said khổng lồ Mary --> Jyên ổn congratulated Mary on winning the game


10.WELCOME

S + welcomed + sb/ st + lớn + địa điểm: tiếp nhận ai đến với ..

.Ex: " Welcome khổng lồ my house , my dear " she said lớn her friend --> She welcomed her friover lớn her house


11. ACCUSE

S+ accused + sb+ of (not)+ Ving

Ex: " You stole my xe đạp ". He said --> He accused me of stealing / having stolen his bike


12. AGREE

S + agreed + to lớn V: đồng ý làm cho gì

Ex: Ann: " Would you wait half an hour.? "Tom: " All right" --> Tom agreed to lớn wait.


13. ADMIT

S+ admitted + Ving: chính thức vẫn làm gì

Ex: “I’ve sầu made the wall dirty” said one student --> One student admitted making the wall dirty.


14. DENY

S+ denied + Ving: không đồng ý sẽ có tác dụng gì

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.” --> Peter denied stealing the painting.


15. REFUSE

S+ refused + to V : khước từ làm cho gì

Ex: Ann: "Would you lover me another £50? "Tom: " No, I won’t lend you any more money" --> Tom refused to lkết thúc her any more money.


16. INSIST

S+ insisted + on + Ving: khăng khăng, nề nỉ làm gì

Ex: Tom said “ Let me pay for myself --> Tom insisted on paying.


17. APOLOGISE

S + apologized + to+ sb + for (not) + Ving: xin lỗi ai bởi làm ( không làm cho ) gì

Ex: Ann said to her boss: “I’m sorry I’m late” --> Ann apologized khổng lồ her trùm for being late.


18. DREAM

S+ dreamed of+ Ving: luôn luôn mơ về điều gì

Ex: Daisy said: “I want to lớn be a famous singer in the world.” --> Daisy dreamed of being a famous singer in the world.


19. ENCOURAGE

S+ encouraged + sb + to V

Ex: “Try again” she said --> She encouraged me to try again.


20. PREVENT

S + prevented+ sb/st+ from+ Ving: ngnạp năng lượng ai làm gì ,đồ vật gi xảy ra

Ex: " My mother said : " I cant let you use the phone --> my mother prevented me from using the phone


21. REPROACH

S+ reproached + sb + for + Ving

Ex: " You should have sầu finished the report by now” John told his secretary --> John reproached his secretary for not having finished the report


22. BLAME

S + blamed sb + For + Ving : đổ lỗi ai làm gì

Ex: " It was your fault. You didnt tell the truth " She said --> She blamed me for not telling the truth


23. SUSPECT

S+ suspected sb of Ving : nghi ngờ ai làm gì

Ex: " I think He stole that car " My friover said --> My friend suspected hlặng of stealing that car


24. OFFER

Shall I help you...Can I ...-> S+ offered To + V: lưu ý làm gì mang lại ai

Ex: " Can I carry the bag for you " He said --> He offered lớn carry the bag for me


25. REGRET

S + regretted + Ving : hối tiếc vẫn có tác dụng gì

Ex: " I wish I had visited her" said He --> He regretted not having visited/ visiting her


26. COMPLAIN

S+ complained about + S: phàn nàn điều gì

Ex: " You are always getting up late " My mother said--> My mother complained about my getting up late


27. REMIND

S + reminded sb + lớn V : nhắc nhở ai làm gì

Ex: “Don’t forget khổng lồ phone me this afternoon,” he said --> He reminded me lớn phone hyên that afternoon


28. CRITICISE

S+ Criticized sb + For + Ving : phê bình ai Việc gì

Ex: " You shoudnt have made that mistake " the trùm said khổng lồ me: bạn lẽ ra tránh việc gây ra lỗi kia ---> The trùm criticized me for having made that mistake


29. THANK

S + Thanked sb for st : cảm ơn ai vị điều gì

Ex : " Thank you very for your help " She said to lớn hyên ổn --> She thanked him for his help


30. CALL

S+ Called sb something : gọi ai sẽ là gì

Ex: “Liar!” => He called me a liar.


31. CÁC DẠNG CÂU GHÉP ( tất cả 2 câu nói trong 1 dấu ngoặc kép)


*Đối cùng với các ngôi trường vừa lòng đề xuất cần sử dụng liên từ bỏ nhằm nối bọn chúng lại; những liên tự hay sử dụng là :Nếu 2 câu là nguim nhân, tác dụng (quan hệ nam nữ nhân quả) của nhau thì dùng: Because/ So….


“Don’t tell me khổng lồ vày that. I don’t like it “--> He asked me not to lớn tell him lớn vì that because he did not like it.


Nếu 2 câu chính là câu nói tiếp tục nhau (quan hệ tình dục nối tiếp) thì dùng: And, added that : Và chế tạo rằng


Ex: “ I miss my mother. I will visit her tomorrow.”--> She said that she missed her mother và added that she would visit her the next day.

 

Nếu 2 câu khác dạng nhau (ko cùng là câu tuyên bố, câu mệnh lệnh tuyệt câu nghi ngờ,...) thì câu đầu vẫn làm thông thường tiếp nối thêm & cùng đụng tự tường thuật riêng của câu sau.

 

Ex: “This is my book. Don’t take it away.”--> She said that was her book và told me not lớn take it away.

“Tomorrow is my birthday. Do you remember that?”--> She said that the next day was her birthday and asked me if I remembered that.

Xem thêm: Primary School Là Gì Trong Tiếng Việt? Primary School


Ps: Còn điều gì những em còn thắc mắc trong IELTS nữa ko, có thể phản hồi bên dưới nhằm IELTS TUTOR lời giải nhé!


Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam đoan đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo Áp sạc ra - Thi không đạt, học tập lại FREE


Subscribe
Previous
Giải ưng ý từng bước một phương pháp Paraphrase 1 câu trong IELTS...
Next
< Muôn thusinh hoạt > CÓ NÊN ĐỔI LỊCH THI IELTS KHÔNG?
 Return lớn site
Submit
Cancel
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an gmail. Please click the links in the gmail khổng lồ confirm your subscription!