Round Trip Là Gì

  -  
The round trip is a whopping 12,400 miles, and Nicole"s journey is the fasthử nghiệm known return migration of any swimming animal, the researchers say.

Bạn đang xem: Round trip là gì


Dưới đây là đông đảo mẫu mã câu tất cả cất tự "round trip", trong cỗ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm đều chủng loại câu này để tại vị câu trong trường hợp đề nghị đặt câu với từ bỏ round trip, hoặc tham khảo ngữ chình ảnh thực hiện tự round trip vào bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Round-trip van fare is $ 76; round-trip fare from Colorado Springs is $

2. Round-trip van fare is $ 76; round-trip fare from Colorabởi Springs is $ 62.

3. Round trip or one way?

4. A round-trip ticket to lớn the heaven & a round-trip ticket to lớn the Hell.

5. Round trip? Only one-way.

6. Sir, round trip or one way?

7. I don"t book round-trip tickets.

8. Round-trip ticket price: 4290 yuan.

9. You can buy a round-trip ticket. A round-trip ticket saves you about 15% of the fare.

10. It"s 30 miles round trip to work.

11. One way or a round trip ticket?

12. Round-trip train fare was about $ admission $

13. It"s a round trip of 90 miles.

14. I"d like a round-trip ticket lớn Paris.

15. Advance-purchase, round-trip fares start at $ 9

16. In return for shepherding a parcel round-trip.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Bachelor Of Business Là Gì ? Khác Biệt Với Quản Lý Kinh Doanh?

17. 2 One way or a round trip ticket?

18. Mike: Shall I buy a round-trip ticket?

19. London flights are $ 418 a person round trip.

đôi mươi. We did the round trip in two hours.

21. John"s routes were discounted off the Y1 round-trip fare & were non-refundable, round-trip fares which required an advance purchase.

22. I want to wake a round trip of Taiwan.

23. Bhiquần thể said they did not buy round-trip tickets.

24. Leg 4 – Two round-trip tickets to lớn Boracay, Philippines.

25. How much round trip ticket khổng lồ go there cost?

26. It"s an 80-mile round trip to Exeter. Sentencedict.com

27. She would lượt thích to lớn book a round trip ticket.

28. How much is a round-trip ticket lớn Kaoshiung?

29. Round-trip train fare was about $ 50(Sentencedict.com), admission $

30. I want khổng lồ make a round trip khổng lồ Beijing.

31. He had made the round trip in a day.

32. How much is a round-trip ticket to London?

33. A round-trip ticket is about one-thousvà dollars.

Xem thêm: Smart Otp Vietcombank Smart Otp Có Mất Phí Không, Vietcombank Smart Otp Là Gì

34. Most were non-refundable, round-trip fares which required an advance purchase & were discounted off the Y1 round-trip fare by varying percentages.