Sơ cấp lý luận chính trị là gì

  -  

+ Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và một số đối tượng khác có nguyện vọng phù hợp với yêu cầu chung.

Bạn đang xem: Sơ cấp lý luận chính trị là gì

- Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn học trung cấp lý luận chính trị

2.1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức

+ Cấp ủy viên cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. (*)

+ Phó trưởng phòng và cấp phó các đơn vị tương đương cấp phòng của cấp huyện, cấp tỉnh; phó ban (đơn vị tương đương cấp ban) trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. (*)

+ Quy hoạch phó trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) ở Trung ương. Quy hoạch các chức vụ quy định tại (*).

- Cán bộ quân đội; Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó chỉ huy trưởng, phó tham mưu trưởng, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự cấp huyện; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn; lãnh đạo phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh (tương đương). Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

- Cán bộ công an: Đội trưởng, trưởng công an cấp xã, tiểu đoàn trưởng, phó đội trưởng, phó trưởng công an cấp xã, phó tiểu đoàn trưởng và tương đương; phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện, phó trung đoàn trưởng và tương đương. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

- Cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch trung cấp (tương đương).

- Giảng viên lý luận chính trị ở trường, trung tâm có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

2.2. Tiêu chuẩn

- Đảng viên dự bị hoặc chính thức.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

- Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên.

3. Đối tượng, tiêu chuẩn học cao cấp lý luận chính trị

3.1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức

+ Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) cấp huyện, cấp tỉnh.

+ Cấp ủy viên cấp huyện trở lên; cấp ủy viên cấp tỉnh, lãnh đạo cấp ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. (**)

+ Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) trở lên của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, đảng ủy trực thuộc Trung ương; cấp ủy viên, ban giám đốc, hội đồng thành viên (quản trị), trưởng ban (các đơn vị tương đương cấp ban) ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. (**)


+ Phó trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) ở Trung ương.

+ Phó trưởng phòng quy hoạch trưởng phòng cấp huyện, cấp tỉnh. Quy hoạch các chức vụ quy định tại (**).

- Cán bộ quân đội: Chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp huyện; trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và tương đương; chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh và tương đương; chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

- Cán bộ công an: Trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trung đoàn trưởng và tương đương trở lên; cán bộ quy hoạch những chức vụ trên. Cấp phó trưởng phòng (tương đương) của cục (tương đương) trực thuộc Bộ Công an.

- Cán bộ có đủ 4 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên chính và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch cao cấp (tương đương).

- Giảng viên có đủ 5 năm trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị ở các học viện, trường có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

3.2. Tiêu chuẩn

- Đảng viên chính thức.

- Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên.

Châu Thanh

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN


Ngày 22-6, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về việc cấp và quản lý bằng Sơ cấp lý luận chính trị.

Về nguyên tắc cấp, bằng Sơ cấp lý luận chính trị cấp cho học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Bằng được quản lý thống nhất, đảm bảo quyền và trách nhiệm của trung tâm chính trị cấp huyện. Bản gốc bằng Sơ cấp lý luận chính trị được cấp 1 lần. Về việc phân cấp và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý bằng, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành mẫu bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh thực hiện kiểm tra việc cấp và quản lý bằng Sơ cấp lý luận chính trị; định kỳ hằng năm báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan. Trung tâm chính trị cấp huyện có trách nhiệm in ấn, bảo mật việc cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền) trung tâm chính trị cấp huyện có trách nhiệm ký, cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Về quản lý văn bằng, việc quản lý, sử dụng bằng phải đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong việc cấp và sử dụng bằng. Bằng phải có số hiệu để quản lý. Số hiệu ghi trên bằng được lập liên tục theo thứ tự số tự nhiên từ nhỏ đến lớn theo từng năm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12. Trường hợp bằng Sơ cấp lý luận chính trị đã cấp cho học viên nhưng phát hiện có sai sót hoặc bị mất, hư hỏng do lỗi của trung tâm chính trị cấp huyện thì trung tâm chính trị cấp huyện có trách nhiệm cấp lại cho học viên theo quy định. Trường hợp bằng Sơ cấp lý luận chính trị bị mất, hư hỏng không do lỗi của trung tâm chính trị cấp huyện, người muốn cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị phải làm đơn cấp lại; trình bày rõ lý do, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú. Trường hợp bằng Sơ cấp lý luận chính trị bị hư hỏng, phải làm đơn trình bày rõ lý do và kèm theo bằng Sơ cấp lý luận chính trị đã cấp bị hư hỏng để đối chiếu, thu hồi. Bằng Sơ cấp lý luận chính trị cấp lại có chữ “CẤP LẠI” bằng mực đen bên dưới số hiệu bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Bằng cấp lại có giá trị như bằng gốc. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các hướng dẫn có liên quan trước đây. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương để bổ sung, điều chỉnh.


Trong nội dung bên dưới sẽ giúp các bạn hiểu rõ về trình độ lý luận chính trị là gì thông qua những phân tích cụ thể.

1. Tại sao cần phải xác định trình độ lý luận chính trị?

Trình độ lý luận chính trị là phần không thể thiếu trong nội dung của hồ sơ đối với một số đối tượng, khi làm hồ sơ cần phải trình bày rõ về trình độ lý luận trình trị nhằm giúp cho những cán bộ và các đảng viên có thể đảm bảo được sự thống nhất đối với các tiêu chuẩn về mặt trình độ lý luận chính trị.

Xem thêm: Rượu Cointreau Là Gì ? Cách Nhận Biết Rượu Mùi Cointreau Là Gì

*
Tầm quan trọng của việc xác định trình độ lý luận chính trị


Xác định trình độ lý luận chính trị sẽ là căn cứ để các cơ quan, đoàn thể có thể xây dựng được các kế hoạch về công tác đào tạo cùng với bồi dưỡng trình độ. Từ đó giúp cho các cá nhân có thể cập nhật được những kiến thức về mặt lý luận chính trị, có thể thực hiện được những chính sách đã được đưa ra và nêu rõ đối với những cán bộ và những đảng viên.

Như thế, trình độ lý luận chính trị rất quan trọng đối với các cán bộ cùng với các đảng viên.

Trình độ lý luận chính trị sẽ được xác định đối với những đối tượng mà đã tham gia học khóa “Lý luận chính trị” tại những cơ sở, những trường mà nằm ngoài của hệ thống của những trường đào tạo về Chính trị.

Hoặc cũng có thể là các cán bộ mà đã được học tại những trường Đại học có đào tạo về chính trị thuộc các lĩnh vực chuyên ngành, với những cán bộ theo chương trình sau Đại học ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia và có nhu cầu để được xác nhận về trình độ lý luận chính trị.

Những đối tượng được xác nhận trình độ lý luận chính trị

Sau đây sẽ là chi tiết đối với những đối tượng mà được xác nhận trình độ về lý luận chính trị:

2.1. Đối với trình độ về cấp Cao cấp lý luận trong chính trị

Những đối tượng sẽ được công nhận ở trình độ thuộc cấp bậc cao cấp gồm:

- Những người tốt nghiệp và có bằng ĐH chính trị, các chuyên ngành về triết, các chuyên ngành liên quan tới chính trị, tư tưởng, tổ chức, văn hóa.

- Những người mà đã học xong ở những chương trình chuyên thực hiện việc đào tạo đối với những cán bộ thuộc vào cấp chiến thuật và chiến dịch.

- Những người có được tấm bằng ở cấp thạc sĩ, cấp tiến sĩ,... chuyên ngành chính trị liên quan (Mác – Lênin, tư tưởng HCM).

2.2. Đối với trình độ về cấp Trung cấp đối với lý luận chính trị

Những đối tượng sẽ được công nhận ở trình độ thuộc cấp bậc trung cấp gồm:

Những người theo học ở các cấp Cao cấp, trung cấp và sơ cấp

- Những người mà đã theo học xong ở những trường ĐH – CĐ hay các học viện thuộc vào những chuyên ngành trong lĩnh vực Kinh doanh, KHXH, Kinh tế ở phạm vi trong nước.

- Những người đã tham gia học và đã được tốt nghiệp đối với những chương trình đào tạo ở cấp bậc trung học đào tạo về chính trị ở những trường đào tạo chính trị thuộc tỉnh, hoặc ở những cơ sở có thẩm quyền để thực hiện việc đào tạo.

- Những người đã hoàn thành xong những chương trình học, đào tạo đối với những cán bộ thuộc vào cấp Đảng, cấp đoàn thể, cấp chính quyền... trong những trường đào tạo chính trị tại tỉnh hoặc là tại thành phố (trực thuộc TW).

- Những người đã học xong đối với hệ đào tạo dài hạn, tức là học trong thời gian từ 2 năm trở lên mà không thuộc vào các chuyên ngành liên quan tới triết học hay là tư tưởng và một số phân viện cụ thể trong từng khu vực.

- ...

Ngoài ra còn nhiều đối tượng khác nữa được công nhận, xác định trình độ lý luận chính trị ở c

2.3. Đối với trình độ ở cấp Sơ cấp

Tìm hiểu các đối tượng ở các cấp được xác định trình độ lý luận chính trị

Những đối tượng sẽ được công nhận ở trình độ thuộc cấp Sơ cấp gồm:

- Những người mà đã hoàn thành xong các chương trình đào tạo ở các Học viện, các trường ĐH – CĐ ở trong nước (ngoại trừ đối với các trường đào tạo mà đã được quy định rất rõ trong Điểm 2), trường THCN thuộc vào các ngành Kinh tế, Trung cấp Công an và Quân đội.

- Những người mà đã hoàn thành xong những chương trình học ở những Học viện và trường Quân đội mà không có nhóm KHXH&NV, ngành quản lý, ngành công an, ngành chỉ huy quân sự.


3. Những nguyên tắc trong việc xác định đối với trình độ lý luận chính trị là gì?

Về mặt nguyên tắc thì đối với trình độ lý luận chính trị cũng sẽ có những nguyên tắc cụ thể, rõ ràng mà các cán bộ hay các đảng viên cần phải nắm rõ ràng.

Theo đó, nguyên tắc của nội dung này chính là: các cá nhân, cán bộ, đảng viên cần phải dựa theo các nội dung được đào tạo trong chương trình đào tạo từ cấp bậc Sơ cấp, cấp bậc Trung cấp và cấp Cao cấp ở những trường chính trị (cấp Huyện, cấp Tỉnh...) để có thể lấy làm căn cứ đối chiếu lại với toàn bộ những nội dung và những chương trình đào tạo về trình độ lý luận chính trị.

Những nguyên tắc trong việc xác định đối với trình độ lý luận chính trị

Khi xác nhận về trình độ lý luận chính trị, mỗi cá nhân sẽ nhận được giấy xác nhận, giấy xác nhận này có ý nghĩa quan trọng đối với từng cá nhân. Vậy thì giấy xác nhận này có ý nghĩa như thế nào?

- Với những người dự thi để có thể nâng ngạch đối với công chức thì rất cần giấy xác nhận về trình độ lý luận chính trị.

- Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị có ý nghĩa với những cán bộ muốn được tham gia đăng ký thi để nâng về ngạch công chức, để có thể được quy hoạch và được đề bạt, được bổ nhiệm đối với những cán bộ, đối với những cấp quản lý, lãnh đạo.

5. Một vài điểm quan trọng đối với trình độ lý luận chính trị

Trong thực tế cho thấy việc trình độ lý luận chính trị được triển khai còn gặp nhiều khó khăn, không phải ai cũng có thể có đủ điều kiện để có thể được xét loại trình độ này. Chính vì thế mà chúng ta sẽ cần hết sức lưu ý:

- Những cá nhân là cán bộ và là đảng viên thì cần phải khai báo về trình độ này theo

Một vài điểm quan trọng đối với trình độ lý luận chính trị

Đối với những người là đảng viên, là cán bộ thì sẽ tiến hành khai “trình độ lý luận chính trị” theo thông tin của chứng chỉ hay văn bằng được các cơ sở đào tạo trong hệ thống trường chính trị của Đảng cấp. Nếu như các cá nhân nào mà có nhu cầu để được xác nhận về trình độ lý luận chính trị thì cá nhân đó cần làm hồ sơ gồm: đơn đề nghị xác nhận, bảng điểm của cá nhân đó có công chứng, các chương trình đào tạo lý luận chính trị mà cá nhân đó đã được học gửi về Ban Tổ chức của Đảng ủy.

Đối với những cơ quan tổ chức các cán bộ và những cơ quan của Đảng khi thực hiện việc thống kê cũng như là bổ sung đối với các hồ sơ đầy đủ về “trình độ lý luận chính trị” thì cần phải căn cứ vào những thông tin trong chứng chỉ, văn bằng mà được cấp bởi các cơ sở đào tạo trong hệ thống của trường chính trị do Đảng cấp.

6. Cách viết trình độ lý luận chính trị

- Ghi rõ ràng trong mục chuyên môn cùng với nghiệp vụ:

Mục này các bạn cần viết rõ và chính xác các thông tin được cung cấp trong bằng cấp chuyên môn của bạn, viết rõ về nghiệp vụ của bạn.

Tiếp theo, bạn hãy căn cứ vào các thông tin của văn bằng, chứng chỉ mà bạn được cấp, viết trình độ cụ thể như: Sơ cấp, Trung cấp hay là Cao cấp, hoặc nếu bạn ở cấp Cử nhân thì hãy ghi Cử nhân, bạn học hệ chính quy hay tại chức thì cần ghi rõ.

Xem thêm: Bệnh Care Là Gì - Chó Bị Care Có Sống Không

Cách viết trình độ lý luận chính trị

Trình độ lý luận chính trị là gì thì cũng đã được nêu rõ trong bài viết. Các bạn là Đảng viên, cán bộ đều cần phải nắm rõ về thông tin này.

Ngành chính trị học

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu chung về Ngành chính trị học được cung cấp trong nội dung của bài viết sau: