STEWARDSHIP LÀ GÌ

  -  
Instead of wantonly slaughtering them, man will resume responsible stewardship over the earth, taking good care of them.

Bạn đang xem: Stewardship là gì


* See also Authority; Choose, Chose, Chosen (verb); Chosen (adjective or noun); Ordain, Ordination; Steward, Stewardship
(Ephesians 4:24; Revelation 14:1, 3) This requires that they cultivate “the fruitage of the spirit,” described at Galatians 5:22, 23, and faithfully care for their stewardship. —1 Corinthians 4:2; 9:16.
Điều này đòi hỏi họ phải vun trồng “trái của Thánh-Linh” được miêu tả nơi Ga-la-ti 5:22, 23 và phải trung thành chăm nom công việc quản trị của họ (I Cô-rinh-tô 4:2; 9:16).
My dear friends and fellow priesthood holders, if Jesus Christ were to sit down with us and ask for an accounting of our stewardship, I am not sure He would focus much on programs and statistics.
Các bạn và những người đồng nắm giữ chức tư tế thân mến, nếu Chúa Giê Su Ky Tô ngồi xuống với chúng ta và yêu cầu giải thích về vai trò quản lý của chúng ta, thì tôi không chắc rằng Ngài sẽ tập trung nhiều vào các chương trình và số thống kê.
Đền thờ là một chỗ của sự mặc khải cá nhân mà sẽ ban phước cho chúng ta trong vai trò quản lý của mình.
"Những người ủng hộ quyền động vật cho rằng sự thống trị đề cập đến sự quản lý, không phải quyền sở hữu.
“Environmental Stewardship and Conservation,” mormonnewsroom.org; see also Doctrine and Covenants 104:13–15.
Adam delivers up his stewardship to Christ, that which was delivered to him as holding the keys of the universe, but retains his standing as head of the human family.
A Đam giao lại quyền trông coi cho Đấng Ky Tô, tức là quyền đã được giao cho ông khi nắm giữ các chìa khóa của vũ trụ, nhưng vấn giữ vị thế đứng đầu trong gia đình nhận loại.
Under the stewardship of the Military Caretaker Government, parliamentary elections were held in February 1960.
Under the stewardship of former Barcelona manager Gerardo Martino, Argentina entered the tournament as title contenders due to their second-place achievement at the World Cup.
Dưới sự quản lý của cựu HLV Barcelona, Gerardo Martino, Argentina đã tham gia giải đấu với tư cách đương kim Á quân World Cup.
Extended producer responsibility Life cycle thinking Performance-based contracting Product stewardship Sharing economy Piscicelli, L., Cooper, T., & Fisher, T. (2015).
Trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng Hiểu chu kỳ cuộc sống Giao kèo dựa trên hiệu suất thực hiện Quản lý sản phẩm Kinh tế chia sẻ ^ Piscicelli, L., Cooper, T., & Fisher, T. (2015).
“Show me a religion that doesn’t care about compassion . . . , that doesn’t care about stewardship of the environment . . . , that doesn’t care about hospitality,” asked Eboo Patel, founder of the Interfaith Youth Core.

Xem thêm: Coinbase Là Gì? Cách Tạo Ví Bitcoin Siêu Đơn Giản Và Dễ Dàng


Ông Eboo Patel, người sáng lập Tổ chức Giới trẻ Liên tôn toàn cầu (Interfaith Youth Core) hỏi: “Hãy cho tôi thấy tôn giáo nào không quan tâm đến lòng trắc ẩn..., không quan tâm đến việc quản lý môi trường..., không quan tâm đến lòng hiếu khách”.
To deal with what lies ahead, he concludes: “I know what I will do, so that when I am removed from the stewardship, people will welcome me into their homes.”
Để chuẩn bị cho hoàn cảnh trước mắt, ông quyết định: “Mình biết phải làm gì rồi, để khi bị mất chức quản gia, mình sẽ được người ta tiếp đón vào nhà”.
The Interior Department has a wide range of responsibilities (which include the regulation of territorial governments and the basic stewardship for public lands, et al.).
Bộ Nội vụ Hoa Kỳ có một phạm vi trách nhiệm rộng lớn (gồm có điều chỉnh và quy định về các chính phủ lãnh thổ và trông coi cơ bản các khu vực công thổ, et al.).
Up until now, business water stewardship has been limited to measuring and reducing, and we"re suggesting that the next step is to restore.
Cho đến bây giờ, sự quản lí nước trong kinh doanh chỉ bó hẹp trong đo lường và giảm thiểu, và chúng tôi đang tính đến bước tiếp theo là tái tạo.
(1 Corinthians 4:2) The faithfulness not only of those having stewardship of the congregation but of all our Christian brothers and sisters endears them to us.
(1 Cô-rinh-tô 4:2) Sự trung thành không phải chỉ của những người có vai trò quản gia trong hội thánh mà còn của tất cả các anh chị em tín đồ Đấng Christ, khiến chúng ta quý mến họ.
The parable of the talents tells us that when we serve well in our stewardship, we will be given greater responsibilities.
Chuyện ngụ ngôn về các ta lâng cho chúng ta biết rằng khi chúng ta phục vụ giỏi trong trách nhiệm quản lý của mình thì chúng ta sẽ được ban cho các trách nhiệm lớn lao hơn.
So hundreds of others, of NGOs, of forest workers" unions, and of businesses, have helped create the Forest Stewardship Council, which sets standards for forestry and then checks the forestry"s good on the ground.
Vì vậy có hàng trăm người khác, Phi chính phủ, rừng công nhân công đoàn, và các doanh nghiệp, đã giúp tạo ra hội đồng quản lý rừng, mà bộ tiêu chuẩn cho lâm nghiệp và sau đó kiểm tra lâm nghiệp của tốt trên mặt đất.
At the time of Edward"s premature death, his heir, Edward V, was only 12 years old and had been brought up under the stewardship of Earl Rivers at Ludlow Castle.
Vào lúc Edward qua đời, người thừa kế của ông, Edward V, mới 12 tuổi và quyền nhiếp chính được trao cho Bá tước Rivers ở Ludlow.
Progress towards them depends on how systems carry out four vital functions: provision of health care services, resource generation, financing, and stewardship.

Xem thêm: Giao Dịch Bitcoin Tabtrader Cho Máy Tính Pc Windows, How To Install Tabtrader Cho Máy Tính


Tiến bộ hướng tới các mục tiêu này phụ thuộc vào cách thức các hệ thống thực hiện bốn chức năng quan trọng: cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tạo tài nguyên, tài chính và quản lý.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M