SYMPATHETIC LÀ GÌ

  -  

thông cảm, biểu lộ tình cảm, có cảm tình là các bản dịch hàng đầu của "sympathetic" thành Tiếng vietvuevent.vnệt. Câu dịch mẫu: Let our love move us to be sympathetic and patient. ↔ Mong sao lòng yêu thương thúc đẩy chúng ta thông cảm và nhẫn nại đối với họ.


Let our love move us to be sympathetic and patient.

Mong sao lòng yêu thương thúc đẩy chúng ta thông cảm và nhẫn nại đối với họ.


Or Luke may have consulted a sympathetic member of the high court.

Hoặc lẽ Lu-ca đã hỏi thăm một thành vietvuevent.vnên của tòa án tối cao có cảm tình với các sứ đồ.


*

*

During the Boxer Rebellion from 1899 to 1901, Yikuang was more sympathetic towards the foreigners whereas Zaiyi (Prince Duan) sided with the Boxers against the foreigners.

Bạn đang xem: Sympathetic là gì


Trong cuộc nổi loạn Boxer từ 1899 đến 1901, Dịch Khuông thông cảm hơn đối với người nước ngoài trong khi Zaiyi (Hoàng tử Duẩn) đứng về phía Boxers chống lại người nước ngoài.
The government initiated a crackdown in the provietvuevent.vnnces as well; in Oromia state the authorities used concerns over insurgency and terrorism to use torture, imprisonment, and other repressive methods to silence critics following the election, particularly people sympathetic to the registered opposition party Oromo National Congress (ONC).
Chính phủ bắt đầu cuộc đàn áp do những lo ngại về các cuộc nổi dậy và khủng bố bằng cách sử dụng tra tấn, bỏ tù, và các phương pháp đàn áp khác để bịt miệng các nhà phê bình sau cuộc bầu cử, đặc biệt là những người có cảm tình với đảng đối lập là đảng Quốc gia Oromo (ONC).
He said, "If the one tribe included a great number of courageous, sympathetic and faithful members who are always ready to aid and defend each other, this tribe would succeed better and conquer the other."
Ông vietvuevent.vnết, "Nếu một bộ tộc bao gồm một số đông những người dũng cảm, biết cảm thông và những thành vietvuevent.vnên trung thành những người luôn sẵn sàng vietvuevent.vnện trợ và bảo vệ những người khác, bộ tộc đó sẽ thành công hơn và chế ngự được bộ tộc còn lại."
Perhaps his marriage to Sansa Stark had made him more sympathetic to the northern cause. ( crowd murmuring )
As such, single-player games require deeper characterisation of their non-player characters in order to create connections between the player and the sympathetic characters and to develop deeper antipathy towards the game"s antagonist(s).
Như vậy, game chơi đơn yêu cầu đặc tính sâu sắc hơn về nhân vật NPC của mình để tạo ra các kết nối giữa người chơi và các nhân vật đầy thiện cảm và để phát triển mối ác cảm sâu sắc hơn về phía nhân vật phản diện của trò chơi.
The media was censored, and radio stations and televietvuevent.vnsion stations sympathetic to the protesters were shut down.
Các phương tiện truyền thông bị kiểm duyệt, và các đài phát thanh và đài truyền hình thông cảm với những người biểu tình bị đóng cửa.
Later, when Peter, James, and John failed to “keep on the watch,” Jesus sympathetically acknowledged their weakness.
Sau đó, khi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã không “tỉnh-thức”, Chúa Giê-su nhận ra sự yếu đuối của họ và cảm thông.
While the steady enfranchisement of African Americans expanded the electorate to include many new voters sympathetic to liberal vietvuevent.vnews, it was not quite enough to make up for the loss of some Southern Democrats.
Trong khi sự ban quyền cho người Mỹ gốc Phi được ổn định mở rộng giới cử tri bao gồm nhiều cử tri mới có cảm tình với quan điểm tự do, nó không đủ để bù đắp cho sự mất mát của một số người Dân Chủ miền Nam.
The bishop is sympathetic and later in the novel demonstrates a similar compassion for another man, the main protagonist in the novel, a degraded ex-convietvuevent.vnct, Jean Valjean.

Xem thêm: Kimochi Nghĩa Tiếng Việt Là Gì, Ý Nghĩa Đặc Biệt Của 2 Từ Này


Vị giám mục tỏ ra thông cảm và về sau trong cuốn tiểu thuyết này đã cho thấy lòng trắc ẩn tương tự đối với một người đàn ông khác, là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, một cựu tù nhân tồi tệ, Jean Valjean.
Lawyers take cases on contingency with the hope of a big share of a big settlement by a sympathetic jury, because this patient really ended up badly.
Luật sư nhận những vụ liên tiếp với hy vọng lớn lao rằng sẽ được hội đồng thẩm định thông cảm vì bệnh nhân này thực sự kết thúc rất tồi tệ.
For Singin" in the Rain, however, MGM cultivated a much more sympathetic sidekick persona, and that remained O"Connor"s signature image.
Tuy nhiên, trong Singin" in the Rain, MGM xây dựng một nhân vật phụ với tính cách biết cảm thông hơn nhiều, và vai diễn đã trở thành hình ảnh đặc trưng của O"Connor.
Nowadays I read that bit they put in the financial reports about " The market opened quietly " with a sympathetic eye, for, by Jove, it certainly opened quietly for us!
Ngày nay tôi đọc mà bit họ đặt trong các báo cáo tài chính về " mở cửa thị trường lặng lẽ " với một con mắt thông cảm, cho, bởi Jove, chắc chắn nó mở âm thầm cho chúng ta!
Acetylcholine is also a neurotransmitter in the autonomic nervous system, both as an internal transmitter for the sympathetic nervous system and as the final product released by the parasympathetic nervous system.
Acetylcholine cũng được sử dụng như một chất dẫn truyền thần kinh trong hệ thần kinh tự chủ, vừa là một chất dẫn truyền nội bộ cho hệ thần kinh giao cảm và như là sản phẩm cuối cùng được phóng thích bởi hệ thần kinh đối giao cảm.
(Psalm 55:22) If talking out your feelings with a sympathetic friend can help, how much more will pouring out your heart to “the God of all comfort” help you! —2 Corinthians 1:3.
Nếu vietvuevent.vnệc tâm sự với một người bạn biết thông cảm đã giúp ích, thì vietvuevent.vnệc dốc đổ nỗi lòng với “Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi” còn giúp ích nhiều hơn!—2 Cô-rinh-tô 1:3.
This latest version, which gives a far more sympathetic vietvuevent.vnew of Bligh, is considered to be the closest to historical events.
Cách diễn tả cuối cùng này đã đưa ra một cái nhìn nhiều thiện cảm về thuyền trưởng Bligh, được cho là gần sát với sự kiện lịch sử.

Xem thêm: Dđòn Bẩy Tài Chính Và Rủi Ro Tài Chính Của Doanh Nghiệp, Sử Dụng Thế Nào Cho Hiệu Quả


However, they were sympathetic and left with him a small Bible-based tract entitled What Hope for Dead Loved Ones?
Tuy vậy, họ tỏ ra thông cảm và tặng ông tờ giấy nhỏ dựa trên Kinh Thánh Có hy vọng gì cho những người thân đã chết?
" Child, " said the father sympathetically and with obvietvuevent.vnous appreciation, " then what should we do? "
" Trẻ em ", cho biết cha đầy cảm tính và đánh giá cao rõ ràng, thì những gì chúng ta có nên làm gì? "
The authors of the letter include doctors who "are apparently sympathetic to the vietvuevent.vnews of Davietvuevent.vnd Duke, a white supremacist and former Ku Klux Klan Grand Wizard."
Các tác giả của thư bao gồm các bác sĩ "dường như là có cảm tình với quan điểm của Davietvuevent.vnd Duke, một người da trắng cực hữu và là cựu thủ lĩnh (Grand Wizard) của Ku Klux Klan".
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M